wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła część nr 1 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Tczewie, część nr 2 - Szkoła Podstawowa nr 5 w Tczewie.

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Roboty budowlane
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych
Data składania ofert:
poniedziałek, 16.06.2014
Termin realizacji:
wtorek, 30.09.2014

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła część nr 1 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Tczewie, część nr 2 - Szkoła Podstawowa nr 5 w Tczewie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8 w Tczewie (część nr 1) oraz przy Szkole Podstawowej nr 5 w Tczewie (część nr 2) w oparciu o założenia zawarte w rządowym programie Radosna Szkoła. 2. Zakres prac obejmuje m. in.: 1) opracowanie dokumentacji projektowej; 2) zgłoszenia w imieniu Zamawiającego robót budowlanych właściwemu organowi administracji budowlanej, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane; 3) wybudowanie szkolnego placu zabaw na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Programie funkcjonalno - użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ (dla części nr 1) oraz załącznik nr 2 do SIWZ (dla części nr 2). 3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji z tytułu wad fizycznych przedmiotu zamówienia, stanowić ona będzie rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy za te wady. Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę dla wykonanego przedmiotu zamówienia wyniesie 3 lata licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Po realizacji przedmiotowego zamówienia (przed podpisaniem protokołu odbioru) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej wraz z wszelkimi oświadczeniami i dokumentami wymaganymi przepisami Prawa Budowlanego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 45.00.00.00-7, 45.11.27.23-9, 45.22.38.00-4, 45.11.12.91-4, 37.53.52.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

Załączniki

1 Ogłoszenie o zamówieniu.doc [rozmiar: 78.5 KB, ilość pobrań: 459] 2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.19 MB, ilość pobrań: 589] 3 Załącznik nr 1 do SIWZ dla części nr 1.zip [rozmiar: 411.46 KB, ilość pobrań: 457] 4 Załącznik nr 2 do SIWZ dla części nr 2.zip [rozmiar: 650.56 KB, ilość pobrań: 451] 5 Ogłoszenie o wyniku postępowania.doc [rozmiar: 211.5 KB, ilość pobrań: 481] 6 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc [rozmiar: 39.5 KB, ilość pobrań: 436]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności