wtorek, 28 kwietnia 2020
Imieniny: Pawła i Walerii

28 kwietnia 2020

Imieniny

  • Pawła i Walerii

29 kwietnia 2020

Imieniny

  • Piotra i Pawła

30 kwietnia 2020

Imieniny

  • Mariana i Katarzyny

01 maja 2020

Imieniny

  • Józefa i Filipa
Logo

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Zagospodarowanie terenu niecki Czyżykowo w Tczewie – ETAP I

Szczegóły zamówienia

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu niecki Czyżykowo w Tczewie – ETAP I. Opisany poniżej przedmiot zamówienia obejmuje mniejszy zakres robót w stosunku do zakresu ujętego w projekcie budowlanym pod nazwą: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU „NIECKI CZYŻYKOWO” W TCZEWIE. W ramach niniejszego opisu przedmiotu zamówienia nie przewiduje się realizacji wszystkich elementów ujętych w w/w projekcie budowlanym. Realizację inwestycji podzielono na trzy etapy zgodnie z załączonym do dokumentacji opisem dodatkowym oraz rysunkiem nr ETP.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6) ustawy PZP obejmującego ETAP II realizacji w/w inwestycji. Przedmiot niniejszego zamówienia (ETAP I) obejmuje swym zakresem wykonanie m.in. następujących elementów robót: ETAP I - zgodnie z projektem zagospodarowania terenu Niecki Czyżykowo w Tczewie; rejon ul. Konarskiego, Orzeszkowej, Nadbrzeżnej; działka nr 325/10, obręb 9: 1) roboty rozbiórkowe (rozbiórka istniejących koszy do koszykówki szt. 2, rozbiórka istniejącego placu do trenowania na rolkach i deskorolkach, demontaż fundamentów betonowych szt. 2, demontaż ogrodzenia wybiegu dla psów w sposób umożliwiający jego ponowny montaż w nowej lokalizacji zgodnie z projektem), 2) roboty rozbiórkowe branży energetycznej (rozbiórka istniejących słupów oświetleniowych 5 szt. – cztery ostatnie słupy od strony ulicy Nadbrzeżnej – nr 1, 2, 3 i 4 oraz jeden na terenie podbudowy dla torów pumptrack – nr 11, demontaż opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami na w/w słupach – 9 szt., usunięcie znajdujących się w gruncie kabli zasilających zdemontowane słupy oświetleniowe wraz z zasypaniem wykopów i ułożeniem rur osłonowych, zgodnie z zakresem podanym na rysunku etapowania inwestycji – rysunek ETP.1 – ETAP I. Utylizacja zdemontowanych materiałów oraz ziemi zgodnie z wytycznymi zawartymi w pozostałych wymogach odnośnie przedmiotu zamówienia), 3) przesunięcie urządzeń istniejącego placu zabaw będących w kolizji z projektowanymi ciągami komunikacyjnymi – przeniesienie istniejącej piaskownicy, dwóch ławek i śmietnika, 4) budowa nowej konstrukcji oraz nawierzchni asfaltowej toru wrotkarskiego z placem wewnętrznym do ćwiczeń, 5) montaż urządzeń pumptrack do jazdy na rowerach dla dzieci wraz z utwardzeniem (wykonanie całego zakresu utwardzeń, montaż jednego pumptracka – PC4A lub równoważny), 6) budowa nawierzchni ścieżek rolkarskich, zgodnie z zakresem podanym na rysunku etapowania inwestycji – rysunek ETP.1 – ETAP I, 7) budowa ciągów pieszych o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym o gr. 8 cm i wymiarach 16,0 x 16,0 cm, typu bruk-bet Urbanit lub równoważne, zgodnie z zakresem podanym na rysunku etapowania inwestycji – rysunek ETP.1 – ETAP I, 8) budowa odwodnienia liniowego toru wrotkarskiego do kanalizacji deszczowej oraz drenażu terenu, zgodnie z dokumentacją projektową oraz rysunkiem etapowania inwestycji – rysunek ETP.1 – ETAP I, 9) montaż balustrady toru wrotkarskiego, 10) budowa schodów terenowych, zgodnie z zakresem podanym na rysunku etapowania inwestycji – rysunek ETP.1 – ETAP I, 11) montaż typowych elementów wyposażenia terenu: a) montaż ławek parkowych z oparciem - 4 szt., b) wyposażenie terenu w kosze na śmieci - 1 szt., c) stojaki na rowery 3 szt., 12) wykonanie nowych trawników, zieleni niskiej i wysokiej (w tym posadzenie 4 szt. drzew), zgodnie z zakresem podanym na rysunku etapowania inwestycji – rysunek ETP.1 – ETAP I, 13) montaż ogrodzenia wybiegu dla psów w nowej lokalizacji – zgodnie z dokumentacją projektową. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 

Załączniki

1-Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 34.55 KB, ilość pobrań: 310]
2-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.24 MB, ilość pobrań: 354]
3-Opis przedmiotu zamówienia.zip [rozmiar: 90.77 MB, ilość pobrań: 302]
4-Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.doc [rozmiar: 222 KB, ilość pobrań: 303]
5-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 18.63 KB, ilość pobrań: 329]

Dom Przedsiębiorcy

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013