wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Prowadzenie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tczewa będących własnością Gminy Miejskiej Tczew w latach 2019-2020

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Usługa
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych
Data składania ofert:
wtorek, 04.12.2018
Termin realizacji:
czwartek, 31.12.2020

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tczewa, będących własnością Gminy Miejskiej Tczew w latach 2019 – 2020, obejmującej: 1) w roku 2019 – 4149 opraw oświetlenia ulicznego i parkowego i 78 opraw projektorów; 2) w roku 2020 – 4249 opraw oświetlenia ulicznego i parkowego i 78 opraw projektorów. 2. Dodatkowe informacje i wymagania w stosunku do Wykonawcy: W przypadku zaistnienia zdarzenia powodującego konieczność reakcji Wykonawcy, reakcja musi nastąpić w czasie nie dłuższym niż 3 godziny. Podjęcie reakcji nie jest równoznaczne z usunięciem awarii w przypadku uszkodzonego słupa, wysięgnika, złącza kablowego a dotyczy jedynie jego demontażu, zabezpieczenia miejsca i jeśli to możliwe przywrócenia pracy oświetlenia. Maksymalny czas na lokalizację uszkodzenia kablowego i jego naprawę to 24 godziny. Czas na wymianę słupa uzależniony jest od czasu dostawy elementu przez producenta, jednak nie dłuższy niż 10 tygodni od dnia podjęcia reakcji. Przedmiot zamówienia dotyczy majątku Gminy Miejskiej w Tczewie, a więc zakres eksploatacji obejmuje jedynie tą cześć infrastruktury. W przypadku gdy zaistnieje potrzeba wymiany elementów i urządzeń oświetlenia w tym szafek, fundamentów Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy, remontu lub wymiany. Jeżeli nastąpi przekroczenie zakresu rzeczowego z załącznika nr 3 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań a Zamawiający nie przewiduje dodatkowego rozliczenia z Wykonawcą. Wykonawca jest zobowiązany do comiesięcznego składania pisemnej informacji o wykonanych pracach wraz z wykazem użytych materiałów. Zamawiający z dotychczasowym Wykonawcą i nowym Wykonawcą przeprowadzi komisyjne przekazanie do eksploatacji sieci oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Miejskiej w Tczewie na podstawie wspólnej wizji lokalnej zakończonej podpisaniem protokołu przekazania. Wykonawca jest zobowiązany ponadto w przypadku zajęcia pasa drogowego powiadomić zarządcę drogi i uiścić koszty z tym związane. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1, 2 oraz 3 SIWZ.
 

Załączniki

1-Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 32.62 KB, ilość pobrań: 218] 2-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2).doc [rozmiar: 1.42 MB, ilość pobrań: 221] 3-Pytania od Wykonawcy wraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami.pdf [rozmiar: 45.54 KB, ilość pobrań: 197] 4-Informacja z otwarcia ofert.doc [rozmiar: 217.5 KB, ilość pobrań: 37] 5-Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf [rozmiar: 21.59 KB, ilość pobrań: 167] 6-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 18.76 KB, ilość pobrań: 163]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności