wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Topolowej 23 w Tczewie

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Roboty budowlane
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych
Data składania ofert:
czwartek, 07.02.2013
Termin realizacji:
poniedziałek, 04.11.2013

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Topolowej 23 w Tczewie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia jest dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) - program Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej na lata 2012 - 2013 (konkurs IV); projekt pod nazwą Termomodernizacja obiektów szkolnych i centrum kultury w Tczewie. Budynek segmentowy jedno- dwu- i trzykondygnacyjny, w większości podpiwniczony o powierzchni użytkowej: 10.342,00m2 i kubaturze 46.172,00m3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, stosowanymi obecnie rozwiązaniami systemowymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), polskimi normami, oraz zgodnie z zapisami ujętymi w SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem wykonanie między innymi następujących robót: 1) częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej z montażem nawiewników; 2) doszczelnienie styków ścian zewnętrznych w piwnicach oraz szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych (rozwiązania systemowe); 3) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych piwnic oraz ich ocieplenie metodą lekką - mokrą przy użyciu styropianu XPS300-034 i dodatkowej warstwy ochronnej dla styropianu; 4) demontaż i wykonanie opaski wokół budynku; 5) ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu terenu metodą lekką - mokrą z zastosowaniem styropianu EPS070-031 wraz z ociepleniem ościeży okien i drzwi oraz gzymsów; 6) ocieplenie stropodachów - segmenty A, B, C, D i E z zastosowaniem styropianu EPS200-036 jednostronnie laminowanego papą (stropodach niewentylowany) lub granulatu wełny mineralnej (stropodach wentylowany) wraz z wykonaniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej (rozwiązania systemowe); 7) wymiana obróbek blacharskich; 8) remont kominów; 9) remont zadaszeń nad wejściami; 10) remont dylatacji budynku; 11) wykonanie nowej instalacji odgromowej; 12) wymiana rynien i rur spustowych; 13) remont schodów i podestów zewnętrznych; 14) wymiana opraw oświetleniowych z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac adaptacyjnych; 15) modernizacja i przebudowa instalacji C.O.; 16) wymiana parapetów zewnętrznych; 17) wykonanie wyprawy elewacyjnej z zastosowaniem tynku silikatowego oraz środka antygrafiti, kolorystyka wg projektu budowlanego; 18) malowanie elementów metalowych; 19) roboty porządkowe oraz utylizacja odpadów (sposób utylizacji materiałów porozbiórkowych należy uzgodnić z inwestorem oraz dyrekcją szkoły). Szczegółowy zakres robót opisany został w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wyposażenie budynku (np. stolarka okienna, elementy instalacji c.o., oprawy oświetleniowe) wytypowane przez przedstawiciela inwestora podczas wprowadzenia na plac budowy oraz w trakcie prowadzonych robót budowlanych; nadające się do ponownego wbudowania, wykorzystania należy zdemontować i przekazać do Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie we wskazane przez niego miejsce. Przedmiary należy traktować jako materiały pomocnicze przy wycenie oferty. W przypadku rozbieżności między przedmiarami, a projektem budowlano - wykonawczym, Wykonawca zobowiązany jest wycenić ofertę w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy z tabelą elementów rozliczeniowych, z wyszczególnieniem robót budowlanych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.32.00.00-6, 45.31.23.10-3, 45.42.11.00-5, 45.45.00.00-6, 45.26.00.00-7, 45.26.21.00-2, 45.11.12.20-6, 45.33.10.00-6, 45.33.00.00-9, 45.20.00.00-9, 45.31.00.00-3, 45.31.60.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 04.11.2013.

Załączniki

2 Pytania od Wykonawców wraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami.doc [rozmiar: 294.5 KB, ilość pobrań: 865] Dokumentacja_projektowa_oraz_STWiOR.zip [rozmiar: 151.46 MB, ilość pobrań: 699] Informacja z otwarcia ofert.doc [rozmiar: 314.5 KB, ilość pobrań: 544] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc [rozmiar: 55.5 KB, ilość pobrań: 547] Ogłoszenie o wyniku postępowania.doc [rozmiar: 355 KB, ilość pobrań: 954] Ogłoszenie o zamówieniu.doc [rozmiar: 81.5 KB, ilość pobrań: 699] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc [rozmiar: 41.5 KB, ilość pobrań: 713] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx [rozmiar: 15.46 KB, ilość pobrań: 690] Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert.doc [rozmiar: 252 KB, ilość pobrań: 907] Pytania Wykonawców wraz udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami.doc [rozmiar: 322 KB, ilość pobrań: 990] Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.42 MB, ilość pobrań: 1232]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności