wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Remont budynku Straży Miejskiej oraz Urzędu Miejskiego w Tczewie

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Roboty budowlane
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych
Data składania ofert:
środa, 15.05.2013

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku Straży Miejskiej oraz Urzędu Miejskiego w Tczewie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji odgromowej, remont fundamentów i elewacji budynku Straży Miejskiej oraz remont pomieszczeń archiwum i warsztatowych w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Tczewie, Pl. Piłsudskiego 1. 1.1. Remont fundamentów i elewacji budynku Straży Miejskiej w Tczewie, Pl. Piłsudskiego 1 Zakres robót remontowych obejmuje: - roboty ziemne - podbicie ław betonem, - izolacje poziome fundamentów - iniekcja, - naprawę spękań, - izolacje pionowe ścian fundamentowych powłokowa, - izolacje termiczne ścian fundamentowych, - docieplenie budynku, - wymianę opierzeń. 1.2 Remont pomieszczeń archiwum Urzędu Miejskiego w Tczewie, Pl. Piłsudskiego 1 Zakres robót remontowych obejmuje: - wykucie ościeżnic, - zeskrobanie i zmycie ścian i sufitów, - rozebranie posadzki, - gładzie, - roboty malarskie ścian, sufitów, - montaż stolarki drzwiowej, - wykonanie wylewki samopoziomującej, - ułożenie posadzki z gresów. 1.3. Remont pomieszczenia warsztatowego (konserwatorów) w Urzędzie Miejskim w Tczewie, Pl. Piłsudskiego 1 Zakres robót remontowych obejmuje: - wykucie ościeżnic, - zeskrobanie i zmycie ścian i sufitów, - rozebranie posadzki, - gładzie, - roboty malarskie ścian i sufitów, - montaż stolarki drzwiowej i okiennej, - wykonanie wylewki samopoziomującej, - ułożenie posadzki z gresów. 1.4. Budowa instalacji odgromowej w budynku administracyjno - gospodarczym Urzędu Miasta w Tczewie ul. Piłsudskiego1 (budynek Straży Miejskiej w Tczewie) W budynku należy wykonać instalację odgromową, w skład której wchodzą: - zwody; - przewody odprowadzające; - uziomy i przewody uziemiające. Przedmiary należy traktować jako materiały pomocnicze przy wycenie oferty. W przypadku rozbieżności między przedmiarami, a projektem budowlano - wykonawczym, Wykonawca zobowiązany jest wycenić ofertę w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.26.23.00-4, 45.32.00.00-6, 45.43.11.00-8, 45.42.11.30-4, 45.44.21.00-8, 45.41.00.00-4, 45.31.23.10-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

Załączniki

1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc [rozmiar: 86.5 KB, ilość pobrań: 577] 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.06 MB, ilość pobrań: 778] 3_Dokumentacja_projaketowa_oraz_Specyfikacje_Techniczne_stanowiące_czesc_skladowa_siwz.zip [rozmiar: 1.65 MB, ilość pobrań: 587] 4. Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 246 KB, ilość pobrań: 632] 5. Ogłoszenie o wyniku postępowania.doc [rozmiar: 223 KB, ilość pobrań: 772] 6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc [rozmiar: 51.5 KB, ilość pobrań: 519]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności