wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Remont pomieszczeń biurowych w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Tczewie

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Roboty budowlane
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych
Data składania ofert:
poniedziałek, 19.08.2013

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń biurowych w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Tczewie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń biurowych w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Tczewie, Pl. Piłsudskiego 1. Zakres robót remontowych obejmuje m.in.: - zerwanie istniejących okładzin posadzkowych i ułożenie nowych, - likwidację ubytków i spękań ścian sufitów, - roboty malarskie ścian, sufitów, - przemalowanie stolarki drzwiowej, - wymianę balustrad schodowych. Wykonawca wykona remont pomieszczeń biurowych w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Tczewie po godzinach urzędowania, tj.: w poniedziałki, wtorki, środy - od godz. 15.30, w czwartki - od godz. 17.00, a w piątki - od godz. 14.00. Przed podjęciem pracy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym harmonogram prac. Roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, z ustawą Prawo budowlane i przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązującymi normami i przepisami..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 80.

Załączniki

1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc [rozmiar: 72.5 KB, ilość pobrań: 505] 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.07 MB, ilość pobrań: 671] 3. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.zip [rozmiar: 369.98 KB, ilość pobrań: 525] 4.Ogłoszenie o wyniku postępowania.doc [rozmiar: 208 KB, ilość pobrań: 512] 5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc [rozmiar: 33 KB, ilość pobrań: 469]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności