wtorek, 28 kwietnia 2020
Imieniny: Pawła i Walerii

28 kwietnia 2020

Imieniny

  • Pawła i Walerii

29 kwietnia 2020

Imieniny

  • Piotra i Pawła

30 kwietnia 2020

Imieniny

  • Mariana i Katarzyny

01 maja 2020

Imieniny

  • Józefa i Filipa
Logo
Wersja polska English version
Wersja tekstowa Styl domyślny RSS

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Remont pomieszczeń biurowych w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Tczewie

Szczegóły zamówienia

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Data składania ofert:

poniedziałek, 19.08.2013

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń biurowych w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Tczewie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń biurowych w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Tczewie, Pl. Piłsudskiego 1. Zakres robót remontowych obejmuje m.in.: - zerwanie istniejących okładzin posadzkowych i ułożenie nowych, - likwidację ubytków i spękań ścian sufitów, - roboty malarskie ścian, sufitów, - przemalowanie stolarki drzwiowej, - wymianę balustrad schodowych. Wykonawca wykona remont pomieszczeń biurowych w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Tczewie po godzinach urzędowania, tj.: w poniedziałki, wtorki, środy - od godz. 15.30, w czwartki - od godz. 17.00, a w piątki - od godz. 14.00. Przed podjęciem pracy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym harmonogram prac. Roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, z ustawą Prawo budowlane i przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązującymi normami i przepisami..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 80.

Załączniki

1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc [rozmiar: 72.5 KB, ilość pobrań: 505]
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.07 MB, ilość pobrań: 671]
3. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.zip [rozmiar: 369.98 KB, ilość pobrań: 525]
4.Ogłoszenie o wyniku postępowania.doc [rozmiar: 208 KB, ilość pobrań: 512]
5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc [rozmiar: 33 KB, ilość pobrań: 469]

Dom Przedsiębiorcy

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013