wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Budowa parkingu wraz z oświetleniem na terenie rekreacyjnym przy ul. Żwirki w Tczewie

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Roboty budowlane
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych
Data składania ofert:
poniedziałek, 21.07.2014
Termin realizacji:
piątek, 17.10.2014

Budowa parkingu wraz z oświetleniem na terenie rekreacyjnym przy ul. Żwirki w Tczewie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu wraz z oświetleniem na terenie rekreacyjnym przy ul. Żwirki w Tczewie. Teren objęty przedmiotem zamówienia tj. działki nr 117/2 o pow. 2.437 m2 i nr 116/4 o pow. 9.638 m2 położony przy ul. Żwirki, natomiast od strony północnej i wschodniej graniczy z zabudową wielorodzinną. Obecnie teren jest niezagospodarowany, a w większości wykorzystywany jako niezorganizowany parking. Dla działek objętych opracowaniem przewidziano wykonanie: 60 miejsc postojowych w tym 1 stanowisko dla osób niepełnosprawnych, odprowadzenie wód opadowych z terenu stanowisk parkingowych, wykonanie murku oporowego w pobliżu z granicą działki nr 204, oświetlenie za pomocą opraw oświetleniowych zamontowanych na słupach stalowych. Nawierzchnię parkingu wykonać z betonowej kostki brukowej jak i plastikowej kratki wypełnionej humusem i zasianą trawą. Mieszanka traw ma tworzyć zwartą darń. Schemat podziału nawierzchni, kolorystyka kostki zgodnie z opisem w załączonym projekcie. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, stosowanymi obecnie rozwiązaniami systemowymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), polskimi normami oraz zgodnie z zapisami ujętymi w SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem wykonanie między innymi następujących robót: 1) roboty rozbiórkowe, 2) roboty ziemne, 3) montaż elementów kanalizacji deszczowej, 4) zabezpieczenie urządzeń podziemnych, 5) podbudowy, nawierzchnie, elementy drogowe, 6) murek oporowy, 7) roboty wykończeniowe, 8) roboty instalacyjne elektryczne, usunięcie kolizji istniejącej sieci nn-0,4 kVi oświetlenie, 9) budowa oświetlenia parkingu, 10) kanalizacja teletechniczna od studni A do B. Mieszankę traw wg składu mieszanki wskazanym w projekcie budowlanym wysiewać zgodnie z zawartym wykazem. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zastosowanie innych odmian (zamienników) o parametrach i walorach estetycznych porównywalnych z projektowanymi. Zamienniki można zastosować po uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca uwzględni w zakresie robót pełen zakres pielęgnacyjny zieleni (trawników) przez 1 rok od odbioru końcowego robót. Szczegółowy zakres robót opisany został w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Wytypowane materiały z demontażu przez przedstawiciela inwestora podczas wprowadzenia na plac budowy oraz w trakcie prowadzonych robót budowlanych, nadające się do ponownego wbudowania lub wykorzystania należy zdemontować i przekazać we wskazane przez niego miejsce na odległość do 6 km. Przedmiary należy traktować jako materiały pomocnicze przy wycenie oferty. W przypadku rozbieżności między przedmiarami, a projektem budowlanym, Wykonawca zobowiązany jest wycenić ofertę w oparciu o projekt budowlany i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca ma obowiązek w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy dostarczyć uzgodniony z Inwestorem harmonogram prowadzenia robót budowlanych. Obowiązkiem Wykonawcy jest odpowiednie zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót oraz utrzymanie porządku i czystości wspólnie użytkowanych dróg komunikacyjnych itd. Zasilanie placu budowy w wodę i energię elektryczną Wykonawca zrealizuje na swój koszt w porozumieniu z Inwestorem..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.32.80-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 17.10.2014.

Załączniki

1 Ogłoszenie o zamówieniu.doc [rozmiar: 81.5 KB, ilość pobrań: 470] 2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.2 MB, ilość pobrań: 550] 3 Dokumentacja projektowa oraz STWiORB - opis przedmiotu zamówienia.zip [rozmiar: 76.05 MB, ilość pobrań: 492] 4. Ogłoszenie o wyniku postępowania - Parking przy ul. Żwirki.doc [rozmiar: 210 KB, ilość pobrań: 457] 5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc [rozmiar: 58.5 KB, ilość pobrań: 440]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności