wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Zagospodarowanie łącznika od ul. Armii Krajowej do SP nr 12 przy ul. Topolowej w Tczewie

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Roboty budowlane
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych
Data składania ofert:
poniedziałek, 09.06.2014
Termin realizacji:
poniedziałek, 15.09.2014

Zagospodarowanie łącznika od ul. Armii Krajowej do SP nr 12 przy ul. Topolowej w Tczewie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie łącznika od ul. Armii Krajowej do SP nr 12 przy ul. Topolowej w Tczewie. Teren objęty przedmiotem zamówienia znajduje się w otoczeniu czterokondygnacyjnej zabudowy mieszkaniowej, ulicy Armii Krajowej oraz Szkoły Podstawowej nr 12 przy ulicy Topolowej. Zagospodarowanie łącznika obejmuje modernizację i przebudowę istniejącego ciągu spacerowego wraz z małą architekturą, ścieżkami komunikacyjnymi oraz zielenią niską i wysoką. Ma na celu podniesienie walorów estetycznych i krajobrazowych przestrzeni osiedlowej. Na terenie objętym opracowaniem należy wykonać między innymi: - elementy małej architektury, - podział nawierzchni i posadzek, - zieleń niską i wysoką, - ścieżki spacerowe. Projekt nie zakłada żadnych rozwiązań instalacyjnych. Wzdłuż jednej strony łącznika zlokalizowane jest nowe oświetlenie parkowe. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, stosowanymi obecnie rozwiązaniami systemowymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), polskimi normami oraz zgodnie z zapisami ujętymi w SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem wykonanie między innymi następujących robót: 1) roboty rozbiórkowe, 2) roboty ziemne, 3) chodniki z płytek płukanych i z kostki betonowej, 4) małą architekturę i miejsca do wypoczynku, 5) obudowy z gabionów, 6) zagospodarowanie terenu w tym między innymi: roślinność wysoką i niską, trawniki, za wyjątkiem szyn kolejowych i podkładów kolejowych drewnianych, które nie będą objęte tym przedmiotem zamówienia. Wymaga się, aby wszystkie drzewa, krzewy, byliny spełniały wymogi ujęte w Zaleceniach jakościowych dla ozdobnego materiału szkółkarskiego opracowane przez Związek Szkółkarzy Polskich w 2013r. (dostępne na stronie internetowej www.zszp.pl ). Zamawiający wymaga, aby nasadzić drzewa pienne o obwodzie mierzonym na wysokości 100 cm o obwodzie w przedziale od 8 cm do 12 cm, oraz wysokości całkowitej od 200 cm do 250 cm. Krzewy soliterowe sadzić pojedynczo (stosować materiał szkółkarski w pojemnikach co najmniej 3-krotnie szkółkowane. Krzewy liściaste sadzić w grupach (stosować materiał szkółkarski w pojemnikach) co najmniej 2-krotnie szkółkowane. Byliny ozdobne wg gatunków i odmian sadzić zgodnie z wykazem zawartym w projekcie budowlano-wykonawczym (stosować materiał w pojemnikach). Zaleca się nasadzenie materiału roślinnego wskazanego w projekcie budowlano - wykonawczym. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zastosowanie innych odmian (zamienników) o parametrach i walorach estetycznych porównywalnych z projektowanymi odmianami roślin. Zamienniki można zastosować po uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca uwzględni w zakresie robót pełen zakres pielęgnacyjny zieleni (drzew, krzewów, bylin i trawników ) przez 1 rok od odbioru końcowego robót. Uwaga: 1. W przedmiarze robót w poz. Nr 64 d.10 dot.: Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi przy ilości 9 szt./m2 berbarys Thunberga Helmond Pillar uwzględnić zamiast wymiany gleby rodzimej warstwa ziemi o grub. 15cm całkowitą zaprawę dołów śr/głębok. 0,4 -0,5 m. 2. Dodatkowo należy uwzględnić ściołowanie korą lub materiałem podobnym/analogicznym na całkowitej powierzchni nasadzeń roślinnych (drzewa, krzewy, byliny). 3. Do zaprawy dołów dla drzew, krzewów i bylin należy stosować właściwe podłoże dla danych gatunków i odmian roślin ozdobnych zgodnie z pełną wiedzą ogrodniczą i wymaganiami projektowanych roślin. Szczegółowy zakres robót opisany został w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wytypowane materiały z demontażu przez przedstawiciela inwestora podczas wprowadzenia na plac budowy oraz w trakcie prowadzonych robót budowlanych, nadające się do ponownego wbudowania lub wykorzystania należy zdemontować i przekazać we wskazane przez niego miejsce na odległość do 6 km. Przedmiary należy traktować jako materiały pomocnicze przy wycenie oferty. W przypadku rozbieżności między przedmiarami, a projektem budowlano - wykonawczym, Wykonawca zobowiązany jest wycenić ofertę w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca ma obowiązek w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy dostarczyć uzgodniony z Inwestorem harmonogram prowadzenia robót budowlanych. Obowiązkiem Wykonawcy jest odpowiednie zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót oraz utrzymanie porządku i czystości wspólnie użytkowanych dróg komunikacyjnych itd. Zasilanie placu budowy w wodę i energię elektryczną Wykonawca zrealizuje na swój koszt w porozumieniu z Inwestorem..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.91-4, 45.11.27.10-5, 45.23.32.22-1, 77.21.16.00-8, 77.31.00.00-6, 77.31.41.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2014.

Załączniki

1 Ogłoszenie o zamówieniu.doc [rozmiar: 83 KB, ilość pobrań: 481] 2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.19 MB, ilość pobrań: 640] 3 Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.zip [rozmiar: 15.13 MB, ilość pobrań: 416] 4 Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 199 KB, ilość pobrań: 462] 5 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc [rozmiar: 35 KB, ilość pobrań: 456] 6 Ogłoszenie o wyniku postępowania.doc [rozmiar: 204.5 KB, ilość pobrań: 488] 7 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc [rozmiar: 42 KB, ilość pobrań: 446]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności