wtorek, 28 kwietnia 2020
Imieniny: Pawła i Walerii

28 kwietnia 2020

Imieniny

  • Pawła i Walerii

29 kwietnia 2020

Imieniny

  • Piotra i Pawła

30 kwietnia 2020

Imieniny

  • Mariana i Katarzyny

01 maja 2020

Imieniny

  • Józefa i Filipa
Logo
Wersja polska English version
Wersja tekstowa Styl domyślny RSS

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Budowa toru rowerowego typu „pumptrack” przy ul. Flisaków w Tczewie

Szczegóły zamówienia

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa toru rowerowego typu „pumptrack” przy ul. Flisaków w Tczewie
Numer referencyjny: WZP.271.3.16.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa toru rowerowego typu „pumptrack” przy ul. Flisaków w Tczewie (dz. nr 927/10 obr.1)”. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem wykonanie rekreacyjnego toru do jazdy na rowerze typu „pumptrack” o nawierzchni bitumicznej, o długości 150 mb wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci placu odpoczynku wyposażonego w ławkę, tablice informacyjną z regulaminem korzystania z toru rowerowego, stojak rowerowy oraz kosz na śmieci. Tor składa się z ziemnych garbów oraz profilowanych ramp łukowych na zakrętach. Projektowany tor to konstrukcja ziemna profilowana zajmująca w planie powierzchnię wielokąta o wymiarach 50 x 27,5 m i zróżnicowana wysokościowo w przedziale od 0-1,2 m. Jest to tor o szerokości całkowitej zmiennej. Tor ma układ zamknięty składający się z odcinków prostych oraz zakrętów. Skarpy toru należy wykończyć poprzez założenie trawników. - Powierzchnia całkowita toru rowerowego - 901 m2. - Powierzchnia utwardzonych pasm jezdnych - 286 m2. - Powierzchnia trawników - 615 m2. - Długość jezdna toru - 150 m2. - Powierzchnia placu odpoczynku - 24 m2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączonym do SIWZ projektem budowlano-wykonawczym, przedmiarem robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1579 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), polskimi normami oraz zgodnie z zapisami ujętymi w SIWZ, w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie.

Załączniki

1. Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 32.49 KB, ilość pobrań: 265]
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.25 MB, ilość pobrań: 268]
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.zip [rozmiar: 21.61 MB, ilość pobrań: 247]
4. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf [rozmiar: 21.41 KB, ilość pobrań: 238]
5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 17.26 KB, ilość pobrań: 245]

Dom Przedsiębiorcy

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013