wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. M. Konopnickiej 11 w Tczewie

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Roboty budowlane
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych
Data składania ofert:
poniedziałek, 11.07.2016
Termin realizacji:
piątek, 25.08.2017

1.1 Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Marii Konopnickiej 11 w Tczewie. Budynek główny z lat 60 - tych, trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, połączony łącznikiem ze zlokalizowaną po południowej stronie salą sportową z zapleczem. Powierzchnia zabudowy - 1537,00m2, powierzchnia użytkowa 3196,65m2, kubatura 14677,00m3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, stosowanymi obecnie rozwiązaniami systemowymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, w tym ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290), polskimi normami, oraz zgodnie z zapisami ujętymi w SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem wykonanie między innymi następujących robót: 1) ARCHITEKTURA: a) likwidacja luksferów, b) wymiana stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej z montażem nawiewników oraz montaż folii antywłamaniowej wg. zestawienia stolarki, c) zamurowanie częściowe otworów okiennych (bloczkami z betonu komórkowego o wsp. przewodności cieplnej mniejszym niż 0,174 W/mK), d) wybicie otworu drzwiowego i okiennego, e) wykonanie kratek nawiewnych (pom. -1.03, -1.06, -1.07), f) demontaż krat okiennych i drzwiowych, g) wykonanie hydroizolacji pionowej ścian zewnętrznych od poziomu fundamentów do wysokości 50 cm ponad gruntem (rozwiązanie systemowe), h) docieplenie ścian zewnętrznych, piwnicznych i fundamentowych metodą lekką -mokrą wraz z kolorystyką (rozwiązania systemowe) oraz ocieplenie ościeży okien i drzwi oraz gzymsów,           i) wykonanie wyprawy elewacyjnej z zastosowaniem środka antygraffiti, j) wydłużenie okapów stropodachu niewentylowanego uwzględniając grubość ocieplenia ścian zewnętrznych, k) remont oraz podniesienie attyk, kominów (z cegły ceramicznej pełnej lub klinkierowej) uwzględniając grubość ocieplenia stropodachu niewentylowanego, l) docieplenie podcienia przy wejściu do szkoły, m) ocieplenie stropodachu niewentylowanego styropianem i pokrycie go wysokospecjalistyczną membraną (EPDM) z warstwą bitumiczną wzmocnioną wkładką z włókna szklanego (rozwiązanie systemowe), n) przełożenie i remont elementów zainstalowanych na elewacjach, o) montaż wewnętrznych rolet zacieniających w hali sportowej oraz systemu zabezpieczeń przed uszkodzeniem okien wg. zestawienia stolarki i opisu, p) wymiana obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych, rynien i rur spustowych, q) malowanie elementów metalowych, r) demontaż i wykonanie opaski wokół budynku, s) wykonanie balustrady na klatce schodowej (2.01), t) przebudowa pomieszczenia (magazynowego 0.42) na pomieszczenie kotłowni, u) wykonanie schodów zewnętrznych do przebudowywanego pomieszczenia, v) roboty porządkowe oraz utylizacja odpadów (sposób utylizacji materiałów porozbiórkowych należy uzgodnić z inwestorem oraz dyrekcją szkoły). 2) BRANŻA SANITARNA: a) wymiana grzejników C.O. wraz z wykonaniem izolacji przewodów i montażem nowych termostatów, b) wymiana w istniejącym kotle olejowym palnika na gazowy oraz przeniesienie kotła z istniejącej kotłowni w piwnicy do nowej kotłowni gazowej na parterze, a także jego montaż i podłączenie do przewodu spalinowego, c) montaż nowych przewodów C.O. od kotła z palnikiem gazowym do istniejącego rozdzielacza, d) przyłączenie nowoprojektowanych grzejników do istniejącej instalacji C.O., e) montaż armatury C.O. i C.W.U. zgodnie z projektem branżowym, f) wykonanie instalacji gazowej, g) wykonanie aktywnego systemu bezpieczeństwa w kotłowni gazowej, h) montaż automatyki sterującej pracą obydwóch kotłów (kocioł gazowy - jako główny, kocioł olejowy - jako awaryjny), i) montaż zlewu z zaworem ze złączką do węża w kotłowni gazowej, j) wymiana przewodów instalacji C.W.U. i cyrkulacji w obrębie toalet ogólnodostępnych oraz wykonanie izolacji przewodów C.W.U. i cyrkulacji,    k) demontaż i utylizacja istniejących podgrzewaczy pojemnościowych w toaletach, l) montaż w toaletach powietrznych pomp ciepła wraz z wykonaniem ich obudowy, m) montaż systemu wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej wraz ze sterowaniem. 3) BRANŻA ELEKTRYCZNA: a) demontaż i wykonanie nowej instalacji odgromowej, b) wykonanie instalacji elektrycznej pomieszczenia kotłowni,               c) wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej i sterującej dla pomp ciepła, d) wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej i sterującej dla wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej, e) modernizacja instalacji oświetlenia zewnętrznego oraz wejść do budynku z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac adaptacyjnych. Szczegółowy zakres robót opisany został w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Wyposażenie budynku (np. stolarka okienna, elementy instalacji c.o., oprawy oświetleniowe) wytypowane przez przedstawiciela inwestora podczas wprowadzenia na plac budowy oraz w trakcie prowadzonych robót budowlanych, nadające się do ponownego wbudowania, wykorzystania należy zdemontować i przekazać do Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie we wskazane przez niego miejsce. Przedmiary należy traktować jako materiały pomocnicze przy wycenie oferty. W przypadku rozbieżności między przedmiarami, a projektem budowlano - wykonawczym, Wykonawca zobowiązany jest wycenić ofertę w oparciu o projekt budowlano - wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz opis przedmiotu zamówienia.

Załączniki

1-Ogłoszenie o zamówieniu.doc [rozmiar: 94 KB, ilość pobrań: 451] 2-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SP10.doc [rozmiar: 1.35 MB, ilość pobrań: 566] 3-Dokumentacja projektowa oraz STWIOR-opis przedmiotu zamówienia.zip [rozmiar: 72.87 MB, ilość pobrań: 454] 4-Pytanie wraz z udzieloną odpowiedzią.doc [rozmiar: 194 KB, ilość pobrań: 486] 5-Załącznik do pytania Wykonawcy.pdf [rozmiar: 270.6 KB, ilość pobrań: 417] 6-Ogłoszenie o wyniku postępowania.doc [rozmiar: 226.5 KB, ilość pobrań: 491] 7-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 19.44 KB, ilość pobrań: 418]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności