wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Budowa ulicy Nowosuchostrzyckiej od skrzyżowania z ulicą Żwirki do skrzyżowania z ulicą Jagiellońską w Tczewie

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Roboty budowlane
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych
Data składania ofert:
czwartek, 16.04.2015
Termin realizacji:
piątek, 30.10.2015

Budowa ulicy Nowosuchostrzyckiej od skrzyżowania z ulicą Żwirki do skrzyżowania z ulicą Jagiellońską w Tczewie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Roboty budowlane będące przedmiotem niniejszego postępowania o zamówienie publiczne muszą być wykonane w sposób zgodny z załączoną dokumentacją projektową oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), innymi powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a także zasadami wiedzy technicznej i normami, z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. W zakresie objętym przedmiotem zamówienia przewiduje się wykonanie m.in. następujących prac: 1.1 budowa ulicy Nowosuchostrzyckiej w km 0+000 do km 0+446,74; 1.2 przebudowa skrzyżowania Al. Kociewskiej z ul. Jagiellońską (droga wojewódzka nr 224) w km 0+000 do km 0+147,00. W zakresie dotyczącym punktu 1.1 budowa ul. Nowosuchostrzyckiej należy wykonać: a) branża drogowa: - prace rozbiórkowe oraz utylizacja wyznaczonych materiałów (zgodnie z punktem 7.7 Rozdziału 7 SIWZ dotyczącymi wykonywania rozbiórek nawierzchni drogowych), - roboty ziemne, - budowa nowej konstrukcji drogowej, - budowa nowych chodników, - budowa nowej ścieżki rowerowej - nawierzchnia z masy bitumicznej, - wykonanie oznakowania drogowego zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu; b) branża konstrukcyjna: - budowa muru oporowego w km; c) branża sanitarna: - budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, - przebudowa istniejącej sieci wodociągowej, - przebudowa fragmentów sieci ciepłowniczej i gazowej; d) branża telekomunikacyjna: - budowa kanału technologicznego, - przebudowa istniejącej sieci telekomunikacyjnej; e) branża elektryczna: - budowa sieci oświetlenia drogowego, - przebudowa sieci energetycznej zgodnie z warunkami i uzgodnieniami; f) usunięcie wszystkich kolizji w sposób narzucony przez uzgodnienia z gestorami sieci. W zakresie dotyczącym punktu 1.2 przebudowa skrzyżowania Al. Kociewskiej z ul. Jagiellońską (droga wojewódzka nr 224) należy wykonać: a) branża drogowa: - rozbiórki istniejących chodników, nawierzchni bitumicznej, krawężnika, - budowa poszerzeń jezdni (dodatkowe pasy skrzyżowania skanalizowanego), - budowa wysp rozdzielających, - wykonanie wzmocnienia konstrukcji ulicy, - budowa fragmentu ścieżki rowerowej; b) branża sanitarna: - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, - przebudowa sieci wodociągowej, - przebudowa fragmentów sieci gazowej; c) branża elektryczna: - ułożenie okablowania oraz wykonanie zasilania do sygnalizacji świetlnej, - budowa sygnalizacji świetlnej: pętli indukcyjnych, sterowników, osprzętu, wideo detekcji, itp. 1.3 Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną oraz zapoznał się z załączoną dokumentacją projektową i pozostałymi materiałami przetargowymi dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu umowy. 1.4 Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę dla wykonanego przedmiotu zamówienia wyniesie 3 lata licząc od dnia odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.10.00.00-8, 45.11.12.91-4, 45.11.12.00-0, 45.23.11.00-6, 45.23.14.00-9, 45.23.24.52-5, 45.23.32.60-9, 45.23.32.90-8, 45.31.61.10-9, 45.23.32.94-6, 32.41.21.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2015.

Załączniki

1 Ogłoszenie o zamówieniu.doc [rozmiar: 84 KB, ilość pobrań: 542] 2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.35 MB, ilość pobrań: 692] 3 Dok proj oraz STWiORB opis przedmiotu zamówienia.zip [rozmiar: 239.46 MB, ilość pobrań: 589] 4 Zmiana treści SIWZ.doc [rozmiar: 194.5 KB, ilość pobrań: 538] 5 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc [rozmiar: 26.5 KB, ilość pobrań: 491] 6 Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ.doc [rozmiar: 338.5 KB, ilość pobrań: 736] 6.1 Załącznik do pisma z dnia 14.04.2015 r. Nowy projekt umowy.doc [rozmiar: 79 KB, ilość pobrań: 464] 6.2 Załącznik do pisma z dnia 14.04.2015 r. Karta informacyjna ZWiK.pdf [rozmiar: 660.71 KB, ilość pobrań: 503] 6.3 Załącznik do pisma z dnia 14.04.2015 r. dokumentacja techniczna.pdf.zip [rozmiar: 49.48 MB, ilość pobrań: 404] 7 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc [rozmiar: 29.5 KB, ilość pobrań: 556] 8 Ogłoszenie o wyniku postępowania.doc [rozmiar: 215 KB, ilość pobrań: 601] 9 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc [rozmiar: 38 KB, ilość pobrań: 472]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności