wtorek, 28 kwietnia 2020
Imieniny: Pawła i Walerii

28 kwietnia 2020

Imieniny

  • Pawła i Walerii

29 kwietnia 2020

Imieniny

  • Piotra i Pawła

30 kwietnia 2020

Imieniny

  • Mariana i Katarzyny

01 maja 2020

Imieniny

  • Józefa i Filipa
Logo
Wersja polska English version
Wersja tekstowa Styl domyślny RSS

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tczewie przy ul. Malinowskiej

Szczegóły zamówienia

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tczewie przy ul. Malinowskiej
Numer referencyjny: BZP.271.3.12.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tczewie przy ul. Malinowskiej. 2. Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.: 1) przestrzeganie regulaminu schroniska; 2) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej; 3) zapewnienie interwencyjnego wyłapywania psów oraz informacji o sposobie realizacji tego zadania; 4) przygotowanie umowy na spalanie zwierzęcych zwłok; 5) w przypadku powierzenia prac Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do ich koordynowania i ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność za należyte wykonanie prac stanowiących przedmiot zamówienia; 6) obsługa biura schroniska w minimalnym wymiarze czasu pracy, tj. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku. W związku z wprowadzeniem dodatkowego kryterium oceny ofert, jakim jest czas pracy biura schroniska, jego ostateczny wymiar zostanie wskazany przez Wykonawcę w Formularzu oferty SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Regulaminem schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tczewie - załącznik nr 6 do SIWZ, cennikiem - załącznik nr 7 do SIWZ, zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/246/2004 Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie wyłapywania bezdomnych psów na terenie miasta Tczewa i zapewnienia wyłapywanym psom dalszej opieki - załącznik nr 8 do SIWZ, Uchwałą Nr XXVI/210/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części - załącznik nr 9 do SIWZ, obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z zapisami ujętymi w SIWZ.

Załączniki

1-Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 30.45 KB, ilość pobrań: 311]
2-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1010.5 KB, ilość pobrań: 103]
3-Załącznik nr 6 - 9 do SIWZ.zip [rozmiar: 2.66 MB, ilość pobrań: 77]
4-Informacja z otwarcia ofert.pdf [rozmiar: 22.27 KB, ilość pobrań: 29]
5-Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf [rozmiar: 21.18 KB, ilość pobrań: 79]
6-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 18.35 KB, ilość pobrań: 55]

Dom Przedsiębiorcy

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013