wtorek, 28 kwietnia 2020
Imieniny: Pawła i Walerii

28 kwietnia 2020

Imieniny

  • Pawła i Walerii

29 kwietnia 2020

Imieniny

  • Piotra i Pawła

30 kwietnia 2020

Imieniny

  • Mariana i Katarzyny

01 maja 2020

Imieniny

  • Józefa i Filipa
Logo

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa

Szczegóły zamówienia

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Dostawa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa
Numer referencyjny: WZP.271.3.18.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na: część nr 1 i/lub część nr 2 i/lub część nr 3 i/lub część nr 4. 1.1 Część nr 1: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe na terenie działki nr 325/10 obręb 9 przy ul. Stanisława Konarskiego w Tczewie. Urządzenia zabawowe muszą być fabrycznie nowe wolne od wad fizycznych i prawnych, muszą posiadać dokumenty potwierdzające wykonanie ich zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009 lub równoważną. 1) Huśtawka wahadłowa pojedyncza z siedziskiem dla dzieci niepełnosprawnych - 1 szt., 2) Bujak czteroosobowy na sprężynie -1 szt., 3) Ławka z oparciem- 3 szt. 1.2 Część nr 2: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe na terenie działki nr 650/19 obręb 9 przy ul. Franciszka Fenikowskiego w Tczewie. Urządzenia zabawowe muszą być fabrycznie nowe wolne od wad fizycznych i prawnych, muszą posiadać dokumenty potwierdzające wykonanie ich zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009 lub równoważną. 1) Huśtawka wahadłowa podwójna- 1 szt., 2) Huśtawka wagowa z dwoma siedziskami z odbojnicami – 1 szt., 3) Bujaki na sprężynie ”motocykl ” - 1 szt., 4) Tablica regulaminowa - 1 szt. 1.3 Część nr 3: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe na terenie działki nr 598/4 obręb 13 przy ul. Jana Stanisławskiego w Tczewie. Urządzenia zabawowe muszą być fabrycznie nowe wolne od wad fizycznych i prawnych, muszą posiadać dokumenty potwierdzające wykonanie ich zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009 lub równoważną. 1) Huśtawka wahadłowa podwójna - 1szt., 2) Huśtawka z siedziskiem typu „Bocianie gniazdo” – 1 szt., 3) Bujak czteroosobowy na sprężynie - 1 szt., 4) Gry i tablice edukacyjne: a) Tablica z grą –„papier, kamień, nożyce” – 1 szt., b) Gra zręcznościowa- „labirynt” – 1 szt., c) Tablica z grą w „kółko I krzyżyk” - 1 szt., d) Tablica -„zegar” – 1 szt., 5) Tablica regulaminowa - 1 szt. 1.4 Część nr 4: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe na terenie działki nr 208/2 obręb 6 przy ul. Jedności Narodu w Tczewie. Urządzenia zabawowe muszą być fabrycznie nowe wolne od wad fizycznych i prawnych, muszą posiadać dokumenty potwierdzające wykonanie ich zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009 lub równoważną. 1) Trampolina ziemna prostokątna – 1 szt., 2) Trampolina ziemna w kształcie koła – 1 szt. 1.5 Wykonanie nawierzchni bezpiecznych w strefach bezpieczeństwa dla urządzeń zabawowych: trawiastej oraz piaskowej odpowiednio do zamontowanego urządzenia z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-EN 1177:2009 lub równoważną. Zastosowany piasek winien być płukany bez zawartości części pylastych, iłu i gliny o frakcji od 0,2-2 mm o grubości wymaganej normą PN-EN 1177:2009 lub równoważną, stosownie do wysokości swobodnego upadku HIC dla danego urządzenia. Zakres robót związanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej piaskowej obejmuje również wykonanie robót ziemnych (korytowanie) oraz utylizację urobku. Dla ławek, koszy na śmieci, tablic regulaminowych dopuszcza się deklarację zgodności producenta o wykonaniu urządzenia zgodnie z normą PN-EN 1176:2009 lub równoważną. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

Załączniki

1-Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 36.1 KB, ilość pobrań: 242]
2-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 3.39 MB, ilość pobrań: 258]
3. Informacja z otwarcia ofert.pdf [rozmiar: 62.08 KB, ilość pobrań: 36]
5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 16.38 KB, ilość pobrań: 195]

Dom Przedsiębiorcy

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013