wtorek, 28 kwietnia 2020
Imieniny: Pawła i Walerii

28 kwietnia 2020

Imieniny

  • Pawła i Walerii

29 kwietnia 2020

Imieniny

  • Piotra i Pawła

30 kwietnia 2020

Imieniny

  • Mariana i Katarzyny

01 maja 2020

Imieniny

  • Józefa i Filipa
Logo

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew do placówek oświatowych w celu realizacji obowiązku szkolnego i nauki

Szczegóły zamówienia

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Data składania ofert:

środa, 29.11.2017

Termin realizacji:

poniedziałek, 31.12.2018

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew do placówek oświatowych w celu realizacji obowiązku szkolnego i nauki
Numer referencyjny: WZP.271.3.28.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa polegająca na przewozie najkrótszą trasą uczniów niepełnosprawnych na odcinku dom – szkoła – dom, w okresie od stycznia do czerwca 2018 r. oraz od września do grudnia 2018 r. według następujących tras przewozu: 1) Tczew, ul. 30-go Stycznia – Malbork, ul. Jagiellońska 79/82, Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy – Tczew, ul. 30-go Stycznia (jedna osoba), z zapewnieniem dodatkowej osoby do opieki, 2) Tczew dom - SOSW Tczew, Szkoła Podstawowa Nr 4 Tczew - Tczew dom, II Liceum Ogólnokształcące Tczew – Tczew dom z zapewnieniem dodatkowej osoby do opieki (zapewnienie przewozu dwoma busami, szacunkowa ilość osób ok. 32).

Załączniki

1-Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 30.91 KB, ilość pobrań: 353]
2-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 951.5 KB, ilość pobrań: 372]
3-Informacja z otwarcia ofert.pdf [rozmiar: 26.73 KB, ilość pobrań: 69]
4-Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf [rozmiar: 34.34 KB, ilość pobrań: 339]
5-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 19.57 KB, ilość pobrań: 324]

Dom Przedsiębiorcy

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013