wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Gryfa Pomorskiego oraz wymiana sieci kanalizacji deszczowej na odcinku 320 mb w ulicy Grunwaldzkiej w Tczewie.

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Roboty budowlane
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych
Data składania ofert:
czwartek, 16.05.2013
Termin realizacji:
poniedziałek, 02.09.2013

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Gryfa Pomorskiego oraz wymiana sieci kanalizacji deszczowej na odcinku 320 mb w ulicy Grunwaldzkiej w Tczewie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Gryfa Pomorskiego w Tczewie oraz wymiana sieci kanalizacji deszczowej na odcinku 320 mb w ulicy Grunwaldzkiej w Tczewie. Roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - zwaną również Specyfikacją Techniczną, z ustawą Prawo budowlane i przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązującymi normami i przepisami. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji z tytułu wad fizycznych przedmiotu zamówienia, stanowić ona będzie rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy za te wady. Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę dla wykonanego przedmiotu zamówienia wyniesie 3 lata licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Po realizacji przedmiotowego zamówienia (przed podpisaniem protokołu odbioru) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej wraz z wszelkimi oświadczeniami i dokumentami wymaganymi przepisami Prawa Budowlanego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.30-2, 45.23.11.00-6, 45.23.13.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 02.09.2013.

Załączniki

1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc [rozmiar: 75.5 KB, ilość pobrań: 500] 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.12 MB, ilość pobrań: 718] 3.Dokumentacja projektowa.zip [rozmiar: 6.76 MB, ilość pobrań: 266] 4. Ogłoszenie o wyniku postępowania.doc [rozmiar: 203 KB, ilość pobrań: 534] 5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc [rozmiar: 34.5 KB, ilość pobrań: 485]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności