wtorek, 28 kwietnia 2020
Imieniny: Pawła i Walerii

28 kwietnia 2020

Imieniny

  • Pawła i Walerii

29 kwietnia 2020

Imieniny

  • Piotra i Pawła

30 kwietnia 2020

Imieniny

  • Mariana i Katarzyny

01 maja 2020

Imieniny

  • Józefa i Filipa
Logo
Wersja polska English version
Wersja tekstowa Styl domyślny RSS

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Oczyszczenie rowów melioracyjnych, odcinka Kanału Młyńskiego oraz czyszczenie piaskowników w Tczewie

Szczegóły zamówienia

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Data składania ofert:

wtorek, 17.03.2015

Termin realizacji:

piątek, 25.09.2015

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Oczyszczenie rowów melioracyjnych, odcinka Kanału Młyńskiego oraz czyszczenie piaskowników w Tczewie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest oczyszczenie rowów melioracyjnych, odcinka Kanału Młyńskiego oraz czyszczenie piaskowników w Tczewie zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia - Rozdział 5 SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres rzeczowo-ilościowy) znajduje się w Rozdziale 5 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.72.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.09.2015.

Załączniki

1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc [rozmiar: 85.5 KB, ilość pobrań: 487]
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 992.5 KB, ilość pobrań: 527]
3. Ogłoszenie o wyniku postępowania.doc [rozmiar: 223 KB, ilość pobrań: 603]
4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc [rozmiar: 54 KB, ilość pobrań: 470]

Dom Przedsiębiorcy

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013