wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie Tczewa

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Dostawa
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznych w strefach bezpieczeństwa dla urządzeń zabawowych: trawiastej oraz piaskowej odpowiednio do zamontowanego urządzenia z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa zgodnie z PN-EN 1177:2009. Zastosowany piasek winien być płukany bez zawartości części pylastych, iłu i gliny o frakcji od 0,2 – 2 mm o grubości wymaganej PN-EN 1177:2009 stosownie do wysokości swobodnego upadku HIC dla danego urządzenia. Zakres robót związanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej piaskowej obejmuje również wykonanie robót ziemnych (korytowanie) oraz utylizacja urobku. Wykonanie rysunku zagospodarowania placu zabaw (koncepcja architektoniczna), który podlegać będzie zatwierdzeniu przed realizacją przez Zamawiającego. Koncepcja winna przedstawiać rozmieszczenie urządzeń zabawowych w terenie oraz zwymiarowane strefy bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń jak również grubości nawierzchni bezpiecznych. Demontaż fragmentu istniejącego ogrodzenia w sposób umożliwiający jego ponowne zamontowanie, ponowny montaż tego ogrodzenia oraz montaż nowego ogrodzenia. 2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: 1) dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe na terenie działek nr 34/31 oraz 34/41 obręb 5 przy ul. Jagiełły 2 w Tczewie; 2) dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe na terenie działki nr 357/2 obręb 5 przy ul. Jagiełły 1 i 3 w Tczewie; 3) dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe na terenie działki nr 116/4 obręb 4 przy ul. Akacjowej w Tczewie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe wolne od wad fizycznych i prawnych, muszą posiadać dokumenty potwierdzające wykonanie ich zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009.

Załączniki

1- Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 31.64 KB, ilość pobrań: 373] 2-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 3.03 MB, ilość pobrań: 541] 3- Informacja z otwarcia ofert.doc [rozmiar: 217.5 KB, ilość pobrań: 92] 4-Wynik postępowania.pdf [rozmiar: 23.06 KB, ilość pobrań: 366] 5-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 18.19 KB, ilość pobrań: 353]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności