wtorek, 28 kwietnia 2020
Imieniny: Pawła i Walerii

28 kwietnia 2020

Imieniny

  • Pawła i Walerii

29 kwietnia 2020

Imieniny

  • Piotra i Pawła

30 kwietnia 2020

Imieniny

  • Mariana i Katarzyny

01 maja 2020

Imieniny

  • Józefa i Filipa
Logo
Wersja polska English version
Wersja tekstowa Styl domyślny RSS

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa węzła integracyjnego – przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie (ETAP II), budowa systemu tras rowerowych oraz przebudowa ul. Jedności Narodu w Tczewie (ETAP III)

Szczegóły zamówienia

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad wykonaniem umowy o roboty budowlane wraz z kontrolą jej rozliczenia finansowego - realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa węzła integracyjnego – przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie (etap II), budowa systemu tras rowerowych oraz przebudowa ul. Jedności Narodu w Tczewie (etap III)”. Zamawiający powierzy Wykonawcy nadzór inwestorski nad realizacją zadania w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robót budowlanych spełnienia wymagań zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności w zakresie jakości wykonywanych robót i stosowanych materiałów, rozliczania zrealizowanych robót, wykonania robót według uprzednio zatwierdzonego z Zamawiającym harmonogramem rzeczowo-finansowym, zgodności realizacji budowy z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, w terminie ustalonym w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych, a Zamawiającym. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletną dokumentacją techniczną dotyczącą wykonania robót budowlanych, które podlegają przedmiotowemu nadzorowi, znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: www.zp.tczew.pl

Załączniki

1-Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 35.73 KB, ilość pobrań: 75]
2-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.19 MB, ilość pobrań: 166]
3. Pytanie do SIWZ wraz z udzieloną odpowiedzią.doc [rozmiar: 213 KB, ilość pobrań: 59]
4-Informacja z otwarcia ofert.pdf [rozmiar: 25.91 KB, ilość pobrań: 94]
5-Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf [rozmiar: 24 KB, ilość pobrań: 68]
6-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 18.44 KB, ilość pobrań: 108]

Dom Przedsiębiorcy

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013