wtorek, 28 kwietnia 2020
Imieniny: Pawła i Walerii

28 kwietnia 2020

Imieniny

  • Pawła i Walerii

29 kwietnia 2020

Imieniny

  • Piotra i Pawła

30 kwietnia 2020

Imieniny

  • Mariana i Katarzyny

01 maja 2020

Imieniny

  • Józefa i Filipa
Logo

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Dostawa sprzętu komputerowego w celu realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych w ramach projektu: Sięgnijmy po więcej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew

Szczegóły zamówienia

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Dostawa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Data składania ofert:

wtorek, 31.01.2017

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w celu realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych w ramach projektu: Sięgnijmy po więcej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, rozładować, wnieść, zainstalować i skonfigurować sprzęt/wyposażenie objęte przedmiotem zamówienia zgodnie z przeznaczeniem oraz załącznikiem nr 5 do SIWZ i wzorem umowy. Wykonawca zobowiązuje się, w cenie oferty, do przeprowadzenia szkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru końcowego pisemnej gwarancji Wykonawcy na oferowany sprzęt/wyposażenie, instrukcje obsługi poszczególnych sprzętów, kart gwarancyjnych producentów sprzętu, wymaganych przepisami certyfikatów i atestów dostarczonego wyposażenia. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy, aż do chwili podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji jakości na przedmiot umowy (licząc od dnia protokólarnego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy) na okres: 24 miesięcy. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia (dostarczenie, wniesienie, zamontowanie, zainstalowanie, skonfigurowanie) świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy i we wzorze umowy. Sprzęt/wyposażenie objęte przedmiotem niniejszego zamówienia musi być fabrycznie nowe i odpowiadać wymaganym normom określonym w odnośnych przepisach. Wykonawca może zaproponować sprzęt/wyposażenie o nie gorszych parametrach niż określony w załączniku nr 5 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na część nr 1 i część nr 2 znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ.

Załączniki

1-Ogłoszenie o zamówieniu.doc [rozmiar: 95.5 KB, ilość pobrań: 100]
2-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.47 MB, ilość pobrań: 352]
3-Zmiana treści SIWZ internet.doc [rozmiar: 209 KB, ilość pobrań: 92]
4-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc [rozmiar: 25.5 KB, ilość pobrań: 74]
5-Pytania z odpowiedziami i zmiana treści SIWZ.doc [rozmiar: 386 KB, ilość pobrań: 146]
6-Załącznik do pisma z dnia 25.01.2017r.doc [rozmiar: 504 KB, ilość pobrań: 155]
7-Załącznik nr 2 do pytań i udzielonych odpowiedzi.pdf [rozmiar: 269.79 KB, ilość pobrań: 70]
8-Zmiana treści SIWZ.doc [rozmiar: 249 KB, ilość pobrań: 105]
9. Informacja z otwarcia ofert.doc [rozmiar: 210 KB, ilość pobrań: 156]
9A. Ogłoszenie o wyniku postępowania.doc [rozmiar: 195.5 KB, ilość pobrań: 165]
9B.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc [rozmiar: 50.5 KB, ilość pobrań: 56]

Dom Przedsiębiorcy

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013