wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej położonej przy ul. Flisaków w Tczewie na teren rekreacyjno-sportowy – etap II

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Roboty budowlane
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych
Data składania ofert:
poniedziałek, 09.07.2018

Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem wykonanie m.in. następujących elementów robót: 1) budowa alejek spacerowych - ciągów pieszych o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej zgodnie z Projektem budowlanym - „Projekt zagospodarowania terenu działki nr 927/10, obręb 1 przy ul. Flisaków w Tczewie” oraz załącznikiem graficznym – nr 1 do SIWZ, zakres objęty niniejszym przedmiotem zamówienia jest mniejszy od przedstawionego w projekcie budowlanym i określony został w załączniku graficznym nr 1 do SIWZ, 2) budowa oświetlenia parkowego oraz ulicznego zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym (aktualizacja) ”Oświetlenie placu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Flisaków w Tczewie, Przebudowa oświetlenia drogowego ulicy Okrętowej w Tczewie”. Zakres objęty niniejszym przedmiotem zamówienia jest mniejszy od przedstawionego w projekcie budowlanym. W ramach niniejszego zamówienia należy: - zdemontować istniejącą sieć oświetlenia ulicznego przy ul. Okrętowej zgodnie z dokumentacją projektową (zdemontowane elementy oświetlenia należy przekazać protokolarnie do Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie), - wybudować sieć oświetlenia ulicznego przy ul. Okrętowej (13 latarń drogowych) zgodnie z dokumentacją projektową, - wybudować sieć oświetlenia parkowego (30 latarni parkowych) zgodnie z dokumentacją projektową za wyjątkiem następujących odcinków oświetlenia parkowego przedstawionych na rys. nr 1 Projektu budowlano-wykonawczego „Plan oświetlenia-aktualizacja”: • od latarni nr U3.4.9.1-U3.4.9 - U3.4.10- U3.4.11- U3.4.12 - do latarni nr U3.4.13 (sześć latarni parkowych), • od latarni nr U3.4.11 do latarni nr U3.4.11.1 (jedna latarnia parkowa), • od latarni nr U3.9.7 - U3.9.8 - U3.9.9 - U3.9.10 do latarni nr U3.9.11 (pięć latarni parkowych), • od latarni nr U3.9.8 do latarni nr U3.9.8.1 (jedna latarnia parkowa). Stąd też ilości latarń parkowych, długość sieci oświetleniowej oraz długość montażowa kabla ziemnego typu YAKXS 4x25 mm; - 0,6/1kV będą mniejsze w stosunku do ilości podanych w projekcie budowlano-wykonawczym na stronie 4 oraz stronie 16, 3) montaż elementów małej architektury: ławek - 28 szt., koszy na śmieci - 28 szt., stojaków rowerowych - 12 szt. (zakres objęty niniejszym przedmiotem zamówienia jest mniejszy od przedstawionego w projekcie budowlanym), 4) roboty ziemne polegające na: plantowaniu terenu, w tym likwidacji istniejącego wału ziemnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduję się w SIWZ.
 

Załączniki

1-Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 32.48 KB, ilość pobrań: 261] 2-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 2.64 MB, ilość pobrań: 289] 3-Opis przedmiotu zamówienia.zip [rozmiar: 56.5 MB, ilość pobrań: 259] 4-Załącznik graficzny nr 1 do SIWZ.jpg [rozmiar: 666.31 KB, ilość pobrań: 309] 5-Informacja z otwarcia ofert.pdf [rozmiar: 23.02 KB, ilość pobrań: 88] 6-Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf [rozmiar: 20.94 KB, ilość pobrań: 240] 7-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 18.75 KB, ilość pobrań: 229]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności