wtorek, 28 kwietnia 2020
Imieniny: Pawła i Walerii

28 kwietnia 2020

Imieniny

  • Pawła i Walerii

29 kwietnia 2020

Imieniny

  • Piotra i Pawła

30 kwietnia 2020

Imieniny

  • Mariana i Katarzyny

01 maja 2020

Imieniny

  • Józefa i Filipa
Logo
Wersja polska English version
Wersja tekstowa Styl domyślny RSS

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Przebudowa chodnika przy ul. Jaworowej oraz budowa miejsc postojowych przy ul. Spółdzielczej w Tczewie

Szczegóły zamówienia

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa chodnika przy ul. Jaworowej oraz budowa miejsc postojowych przy ul. Spółdzielczej w Tczewie
Numer referencyjny: WZP.271.3.22.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) część nr 1 - Przebudowa chodnika przy ul. Jaworowej w Tczewie. Zakres robót budowlanych objętych niniejszym opisem przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy części istniejącego chodnika położonego przy ul. Jaworowej w Tczewie. Szczegółowy zakres opisany jest w dokumentacji projektowej obejmującej: a) „Zagospodarowanie terenu działek nr 123/1, 116/4, 141/17 w miejscowości Tczew, ul. Jaworowa Projekt przebudowy chodnika w Tczewie, przy ul. Jaworowej”, b) „Przedmiar robót”, c) „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót przebudowy chodnika w Tczewie, przy ul. Jaworowej”. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą również prace nie ujęte w przedmiarze robót: - sporządzenie, uzgodnienie i zatwierdzenie m.in. przez Policję, Starostwo Powiatowe w Tczewie, ZUK Miejski Zarząd Dróg czasowej organizacji ruchu (na czas prowadzenia robót). Rozpoczęcie robót budowlanych możliwe będzie po sporządzeniu i zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu. 2) część nr 2 - Budowa miejsc postojowych przy ul. Spółdzielczej w Tczewie. Zakres robót budowlanych objętych niniejszym opisem przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie 10 miejsc postojowych o wymiarach 2,5m x 5,0 m przy ul. Spółdzielczej w Tczewie (dz. nr 928, obręb 1). Szczegółowy zakres opisany jest w dokumentacji projektowej obejmującej: a) „Projekt zagospodarowania terenu działki nr 927/10 i częściowo działki nr 928 obręb 1 przy ul. Flisaków w Tczewie” (tylko w zakresie budowy miejsc postojowych, bez budowy toru dla rolkarzy), b) „Przedmiar robót”, c) „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych”. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą również prace nie ujęte w przedmiarze robót: - sporządzenie, uzgodnienie i zatwierdzenie m.in. przez Policję, Starostwo Powiatowe w Tczewie, ZUK Miejski Zarząd Dróg czasowej organizacji ruchu (na czas prowadzenia robót), - regulacja wysokościowa trzech studzienek wodociągowych. Rozpoczęcie robót budowlanych możliwe będzie po sporządzeniu i zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu.

Załączniki

1. Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 33.75 KB, ilość pobrań: 227]
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.24 MB, ilość pobrań: 233]
3. Opis przedmiotu zamówienia.zip [rozmiar: 15.81 MB, ilość pobrań: 224]
4. Informacja z otwarcia ofert.pdf [rozmiar: 38.88 KB, ilość pobrań: 71]
6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 18.75 KB, ilość pobrań: 188]

Dom Przedsiębiorcy

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013