wtorek, 28 kwietnia 2020
Imieniny: Pawła i Walerii

28 kwietnia 2020

Imieniny

  • Pawła i Walerii

29 kwietnia 2020

Imieniny

  • Piotra i Pawła

30 kwietnia 2020

Imieniny

  • Mariana i Katarzyny

01 maja 2020

Imieniny

  • Józefa i Filipa
Logo
Wersja polska English version
Wersja tekstowa Styl domyślny RSS

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej położonej przy ul. Flisaków w Tczewie na teren rekreacyjno-sportowy – nasadzenia zieleni – ETAP III

Szczegóły zamówienia

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej położonej przy ul. Flisaków w Tczewie na teren rekreacyjno-sportowy – nasadzenia zieleni – ETAP III

Numer referencyjny: WZP.271.3.25.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenów zielonych przestrzeni publicznej położonej przy ul. Flisaków w Tczewie. W ramach zadania należy wykonać następujący zakres prac: 1) przygotowanie terenu do nasadzeń oraz wysiewu trawników, 2) posadzenie roślin oraz wysiew trawników, 3) pielęgnację posadzonych roślin oraz trawników. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ– „Opis techniczny do projektu zieleni terenu działki nr 927/10, obręb 1 przy ul. Flisaków w Tczewie”.

Załączniki

1-Ogłoszenie o zamowieniu.docx [rozmiar: 23.49 KB, ilość pobrań: 227]
2-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.11 MB, ilość pobrań: 239]
3-Opis przedmiotu zamówienia.zip [rozmiar: 10.1 MB, ilość pobrań: 206]
4-Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.doc [rozmiar: 187.5 KB, ilość pobrań: 208]
5-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 16.5 KB, ilość pobrań: 215]

Dom Przedsiębiorcy

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013