wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Przebudowa chodnika przy ul. Jaworowej w Tczewie

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Roboty budowlane
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa chodnika przy ul. Jaworowej w Tczewie
Numer referencyjny: WZP.271.3.28.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa chodnika przy ul. Jaworowej w Tczewie. Zakres robót budowlanych objętych niniejszym opisem przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy części istniejącego chodnika położonego przy ul. Jaworowej w Tczewie. Szczegółowy zakres opisany jest w dokumentacji projektowej obejmującej: a) „Zagospodarowanie terenu działek nr 123/1, 116/4, 141/17 w miejscowości Tczew, ul. Jaworowa Projekt przebudowy chodnika w Tczewie, przy ul. Jaworowej”, b) „Przedmiar robót”, c) „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót przebudowy chodnika w Tczewie, przy ul. Jaworowej”. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą również prace nie ujęte w przedmiarze robót: - sporządzenie, uzgodnienie i zatwierdzenie m.in. przez Policję, Starostwo Powiatowe w Tczewie, ZUK Miejski Zarząd Dróg czasowej organizacji ruchu (na czas prowadzenia robót). Rozpoczęcie robót budowlanych możliwe będzie po sporządzeniu i zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu.

Załączniki

1. Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 30.74 KB, ilość pobrań: 220] 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.2 MB, ilość pobrań: 222] 3. Opis przedmiotu zamówienia.zip [rozmiar: 3.88 MB, ilość pobrań: 205] 4-Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf [rozmiar: 21.25 KB, ilość pobrań: 196] 5-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 16.67 KB, ilość pobrań: 202]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności