wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Remont ciągów pieszych - chodników na terenie miasta Tczewa

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Roboty budowlane
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych
Data składania ofert:
piątek, 29.04.2016

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont ciągów pieszych - chodników na terenie miasta Tczewa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1 Remont ciągów pieszych - chodników na terenie miasta Tczewa obejmujący następujące lokalizacje: 1) remont chodnika przy ul. E. Orzeszkowej - odcinek od nr 1 do nr 7; 2) remont chodnika stanowiącego łącznik ul. Orzeszkowej z ul. Tetmajera; 3) remont chodnika przy ul. Ceglarskiej - odcinek od ul. Ceglarskiej 4c do ul. E. Orzeszkowej 9; 4) remont chodnika przy ul. Mieszka I w Tczewie. Usytuowanie chodników przewidzianych do remontu przedstawione jest w dokumentacji projektowej na planach sytuacyjnych, rys. Projekt zagospodarowania terenu działki. Szczegółowy zakres oraz technologia wykonania robót remontowych dla poszczególnych chodników opisane są w dokumentacji projektowej obejmującej: projekty remontu nawierzchni chodników, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 1.2 Zakres robót remontowych objętych niniejszym opisem przedmiotu zamówienia obejmuje m.in. następujące prace: - opracowanie, uzgodnienie oraz zatwierdzenie w Starostwie Powiatowym w Tczewie czasowej organizacji ruchu, - roboty przygotowawcze, w tym wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, - rozebranie nawierzchni chodników, - rozebranie nawierzchni wjazdów, - rozebranie wymienianych krawężników betonowych wraz z ławami betonowymi, - rozebranie wymienianych obrzeży betonowych, - wywóz i utylizacja gruzu, - wywóz płyt chodnikowych nadających się do ponownego wbudowania na bazę Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie ul. Czatkowska 2e lub na wskazane przez przedstawiciela WSKI UM Tczew miejsce składowania w odległości nie większej niż 5 km od placu budowy, - przygotowanie terenu pod wykonanie nowych nawierzchni, - regulację wysokościową wraz z konserwacją istniejących włazów, kratek, pokryw i zaworów uzbrojenia podziemnego, - wbudowanie krawężników betonowych oraz wykonanie ław betonowych pod krawężniki, - wbudowanie obrzeży betonowych, - wykonanie podbudowy pod nawierzchnię chodników i wjazdów, wskaźnik zagęszczenia podbudowy pod nawierzchnię chodników Is większe od 0,97, a pod nawierzchnię wjazdów Is większe równe 1, - wykonanie nawierzchni chodników, - wykonanie nawierzchni wjazdów, - wysypanie czarnoziemu i wysianie trawy w miejscach, w których projektowany chodnik jest węższy od istniejącego chodnika (dotyczy chodnika stanowiącego łącznik pomiędzy ul. Tetmajera i ul. E. Orzeszkowej), - uporządkowanie terenu. Zanieczyszczoną ziemię, odpady budowlane, gruz i śmieci należy wywieźć na wysypisko. Koszt ww. wywozu z jego utylizacją należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu umowy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.32.22-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

Załączniki

1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc [rozmiar: 83.5 KB, ilość pobrań: 429] 2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.26 MB, ilość pobrań: 473] 3-Opis przedmiotu zamówienia.zip [rozmiar: 69.69 MB, ilość pobrań: 414] 4-Ogłoszenie o wyniku postępowania.doc [rozmiar: 201 KB, ilość pobrań: 511] 5-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc [rozmiar: 37 KB, ilość pobrań: 383]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności