wtorek, 28 kwietnia 2020
Imieniny: Pawła i Walerii

28 kwietnia 2020

Imieniny

  • Pawła i Walerii

29 kwietnia 2020

Imieniny

  • Piotra i Pawła

30 kwietnia 2020

Imieniny

  • Mariana i Katarzyny

01 maja 2020

Imieniny

  • Józefa i Filipa
Logo

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa

Szczegóły zamówienia

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Dostawa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa
Numer referencyjny: WZP.271.3.4.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa, tj.: A) część nr 1 - Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw zlokalizowany na działce nr 39/170 obręb 4, przy ul. Kasztanowej w Tczewie. W szczególności w zakres części nr 1 wchodzi: • wykonanie rysunku zagospodarowania placu zabaw (koncepcja architektoniczna), który podlegać będzie zatwierdzeniu przed realizacją przez Zamawiającego. Koncepcja winna przedstawiać m.in. rozmieszczenie urządzeń zabawowych w terenie oraz zwymiarowane strefy bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń jak również grubości nawierzchni bezpiecznych; • demontaż istniejących urządzeń zabawowych w sposób pozwalający na ich ponowny montaż w innej lokalizacji oraz przewóz zdemontowanych urządzeń do Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie. Istniejące urządzenia zabawowe przeznaczone do demontażu: - zjeżdżalnia o konstrukcji drewnianej ze ślizgiem stalowym – 1 szt., - huśtawka wahadłowa pojedyncza o konstrukcji drewnianej – 1 szt., - karuzela tarczowa – 1 szt., - piaskownica o konstrukcji drewnianej -1 szt., - bujawki na sprężynach – 2 szt., - ławki o konstrukcji betonowej i siedzisku drewnianym – 2 szt.; • rozbiórka fragmentu stalowego panelowego ogrodzenia systemowego o dł. 36 m, wysokości 1,0 m w sposób pozwalający na wykorzystanie ogrodzenia do ponownego montażu w celu powiększenia istniejącego placu zabaw; • montaż ogrodzenia o długości 36 mb i wysokości 1,0 mb z wykorzystaniem zdemontowanych przęseł i słupków, o długości przęsła 2,5 m oraz montaż dodatkowych nowych elementów ogrodzenia o długości 8 mb, pręty ocynkowane gr. 4 mm, malowane dwukrotnie proszkowo w kolorze zielonym (powiększenie istniejącego placu zabaw); • dostawa i montaż nowych urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej. B) część nr 2 (w tym zadanie nr I, II, III, IV, V): 1) Zadanie I: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw zlokalizowany na działce nr 270, obręb 5 przy ul. Rokickiej 21 w Tczewie. W zakres zadania wchodzi: • wykonanie rysunku zagospodarowania placu zabaw (koncepcja architektoniczna), który podlegać będzie zatwierdzeniu przed realizacją przez Zamawiającego. Koncepcja winna przedstawiać m.in. rozmieszczenie urządzeń zabawowych w terenie oraz zwymiarowane strefy bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń jak również grubości nawierzchni bezpiecznych; • demontaż istniejących urządzeń zabawowych oraz ich utylizacja. Istniejące urządzenia zabawowe przeznaczone do demontażu: - zjeżdżalnia o konstrukcji stalowej ze ślizgiem stalowym – 1 szt., - huśtawka wahadłowa pojedyncza o konstrukcji stalowej - 2 szt., - huśtawka wahadłowa podwójna drewniana wraz z drewnianymi drabinkami ukośnymi – 1 szt., - ławka drewniana bez oparcia – 2 szt.; • rozbiórka drewnianego ogrodzenia o dł. 48 m w sposób pozwalający na wykorzystanie ogrodzenia do ponownego montażu; • montaż nowego ogrodzenia systemowego stalowego, panelowego o wysokości 1 m oraz o długości 80 mb , w tym montaż furtki o szerokości w świetle 1 m; • dostawa i montaż nowych urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej. 2) Zadanie II: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe na terenie działki nr 208/2 obręb 6 przy ul. Jedności Narodu w Tczewie. W zakres zadania wchodzi : • dostawa i montaż nowych urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej. 3) Zadanie III: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe na terenie działki nr 559/2 obręb 6 przy Al. Zwycięstwa w Tczewie. W zakres zadania wchodzi: • demontaż istniejących urządzeń zabawowych w sposób pozwalający na ich ponowny montaż w innym miejscu, oraz przewóz zdemontowanych urządzeń do Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie: - zjeżdżalnia o konstrukcji drewnianej ze ślizgiem stalowym wraz z huśtawką wahadłową pojedynczą- 1 szt., - piaskownica o konstrukcji drewnianej- 1 szt., - bujawki na sprężynach – 3 szt., - ławki o konstrukcji betonowej i siedzisku drewnianym - 3 szt., - betonowy stół do tenisa stołowego - 1 szt.; • przygotowanie terenu do montażu nowych urządzeń zabawowych poprzez wyrównanie, niwelacja terenu placu zabaw; • dostawa i montaż nowych urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej. 4) Zadanie IV: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe na terenie działki nr 325/10 obręb 9 przy ul. S. Konarskiego w Tczewie. 5) Zadanie V: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw zlokalizowany na działce nr 357/2 obręb 4, przy ul. Jagiełły 1 i 3 w Tczewie. 2. Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe wolne od wad fizycznych i prawnych, muszą posiadać dokumenty potwierdzające wykonanie ich zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009 lub równoważną. 3. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pkt 3 Opisu przedmiotu zamówienia SIWZ.

Załączniki

1-Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 36.12 KB, ilość pobrań: 347]
2-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 7.84 MB, ilość pobrań: 431]
3. Informacja z otwarcia ofert.doc [rozmiar: 207.5 KB, ilość pobrań: 117]
4-Ogłoszenie o wyniku postępowania na część nr 2.pdf [rozmiar: 25.12 KB, ilość pobrań: 255]
5-Ogłoszenie o wyniku postępowania na część nr 1.pdf [rozmiar: 23.25 KB, ilość pobrań: 245]
6-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 20.14 KB, ilość pobrań: 259]

Dom Przedsiębiorcy

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013