wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Budowa ul. Nowosuchostrzyckiej w Tczewie wraz z infrastrukturą techniczną na odcinku od km 0+446,74 do km 1+246,74

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Roboty budowlane
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych
Data składania ofert:
wtorek, 19.02.2013
Termin realizacji:
czwartek, 31.10.2013

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ul. Nowosuchostrzyckiej w Tczewie wraz z infrastrukturą techniczną na odcinku od km 0+446,74 do km 1+246,74.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Budowa ul. Nowosuchostrzyckiej w Tczewie wraz z infrastrukturą techniczną na odcinku od km 0+446,74 do km 1+246,74. Roboty budowlane będące przedmiotem niniejszego postępowania o zamówienie publiczne muszą być wykonane w sposób zgodny z załączoną dokumentacją projektową oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych , Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), innymi powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a także zasadami wiedzy technicznej i normami, z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. W zakresie objętym przedmiotem zamówienia przewiduje się wykonanie m.in. następujących prac: a) prace rozbiórkowe; b) wykonanie kanalizacji deszczowej ; c) przebudowa sieci telekomunikacyjnej; d) przebudowa sieci gazowej; e) przebudowa sieci ciepłowniczej; f) instalacje elektryczne ( oświetlenie); g) roboty drogowe (roboty ziemne , podbudowy,nawierzchnia dróg i chodników ); h) budowa ekranów dźwiękochłonnych. Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną oraz zapoznał się z załączoną dokumentacją projektową i pozostałymi materiałami przetargowymi dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu umowy. Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę dla wykonanego przedmiotu zamówienia wyniesie 3 lata licząc od dnia odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8, 45.23.11.00-6, 45.23.24.00-6, 45.23.12.21-0, 45.31.61.10-9, 45.23.14.00-9, 45.20.00.00-9, 45.11.12.91-4, 45.23.31.40-2, 45.23.32.92-2, 45.23.31.00-0, 45.23.24.52-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.

Załączniki

2Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc [rozmiar: 52.5 KB, ilość pobrań: 849] Dokumentacja projektowa oraz STWiOR.zip [rozmiar: 244.05 MB, ilość pobrań: 1091] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc [rozmiar: 47 KB, ilość pobrań: 624] Ogłoszenie o wyniku postępowania.doc [rozmiar: 230 KB, ilość pobrań: 781] Ogłoszenie o zamówieniu.doc [rozmiar: 84.5 KB, ilość pobrań: 1098] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc [rozmiar: 41.5 KB, ilość pobrań: 737] Pytania wraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami z dnia 07.02.2013 r..doc [rozmiar: 205 KB, ilość pobrań: 610] Pytania wraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami z dnia 18.02.2013 r..doc [rozmiar: 183 KB, ilość pobrań: 642] Pytania wraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami2int.doc [rozmiar: 187.5 KB, ilość pobrań: 998] Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.13 MB, ilość pobrań: 1402] Załącznik do pytań i odpowiedzi z dnia 18.02.2013 r. Przekrój_podłużny_wodociągu_stanowiący_część _skladową SIWZ.jpg [rozmiar: 6.53 MB, ilość pobrań: 777] Załączniki do odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania.zip [rozmiar: 246.71 MB, ilość pobrań: 888] Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 200.5 KB, ilość pobrań: 1036]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności