wtorek, 28 kwietnia 2020
Imieniny: Pawła i Walerii

28 kwietnia 2020

Imieniny

  • Pawła i Walerii

29 kwietnia 2020

Imieniny

  • Piotra i Pawła

30 kwietnia 2020

Imieniny

  • Mariana i Katarzyny

01 maja 2020

Imieniny

  • Józefa i Filipa
Logo
Wersja polska English version
Wersja tekstowa Styl domyślny RSS

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej położonej przy ul. Flisaków w Tczewie na teren rekreacyjno-sportowy – etap V

Szczegóły zamówienia

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej położonej przy ul. Flisaków w Tczewie na teren rekreacyjno-sportowy – etap V
Numer referencyjny: BZP.271.3.9.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem wykonanie następujących elementów robót: 1) Budowę alejek spacerowych - ciągów pieszych o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej zgodnie z Projektem budowlanym - „Projekt zagospodarowania terenu działki nr 927/10, obręb 1 przy ul. Flisaków w Tczewie” oraz załącznikiem graficznym zawartym w SIWZ. Zakres objęty niniejszym przedmiotem zamówienia jest mniejszy od przedstawionego w projekcie budowlanym i określony został w załączniku graficznym zawartym w SIWZ. 2) Budowę oświetlenia parkowego zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym (Aktualizacja) „Oświetlenie placu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Flisaków w Tczewie, Przebudowa oświetlenia drogowego ulicy Okrętowej w Tczewie”. Zakres objęty niniejszym przedmiotem zamówienia jest mniejszy od przedstawionego w projekcie budowlanym. W ramach niniejszego zamówienia należy wybudować sieć oświetlenia parkowego obejmującego 11 słupów oświetleniowych typu parkowego. Są to następujące odcinki oświetlenia przedstawione na rys. nr 1 projektu budowlano-wykonawczego „Plan oświetlenia-aktualizacja”: • od latarni nr U3.4.9.1-U3.4.9- U3.4.10- U3.4.11- U3.4.12- do latarni nr U3.4.13 (sześć latarni parkowych) oraz odcinek sieci od latarni U 3.4.8 (bez tej latarni) do latarni U 3.4.9; • od latarni nr U3.9.7- U3.9.8- U3.9.9- U3.9.10 do latarni nr U3.9.11 (pięć latarni parkowych) oraz odcinek sieci od latarni U 3.9.6 (bez tej latarni) do latarni U 3.9.7. Stąd też ilości latarń parkowych, długość sieci oświetleniowej oraz długość montażowa kabla ziemnego typu YAKXS 4x25 mm; -0,6/1kV będą mniejsze w stosunku do ilości podanych w projekcie budowlano-wykonawczym na stronie 4 oraz stronie 16. Ponadto ostatnie słupy należy uziemić to jest słupy: U 3.4.13 oraz U 3.9.11 (na rysunku brak jest informacji dotyczącej wykonania uziemienia). 2. Niniejszy opis przedmiotu zamówienia nie przewiduje do wykonania wszystkich elementów ujętych w projekcie budowlanym zagospodarowania terenu w tym: 1) budowy boiska do gry w piłkę nożną, 2) nasadzeń zieleni, 3) budowy boiska o sztucznej nawierzchni poliuretanowej do gry w siatkówkę wraz z wyposażeniem boiska w osprzęt, 4) budowy boiska o sztucznej nawierzchni poliuretanowej do gry w koszykówkę wraz z wyposażeniem boiska w osprzęt, 5) budowy ogrodzenia boisk wraz z piłkochwytami, 6) montażu ławek oraz metalowych koszy na śmieci, 7) montażu wycieraczek kratowych ocynkowanych przed wejściem na boisko (2 x1 szt.), 8) części alejek spacerowych. 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia, zgodnie z załączonymi do SIWZ projektami budowlanymi (w zakresie doprecyzowanym w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186), polskimi normami oraz zgodnie z zapisami ujętymi w SIWZ, w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie.

Załączniki

1-Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 32.32 KB, ilość pobrań: 434]
2-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 2.94 MB, ilość pobrań: 144]
3-Opis przedmiotu zamówienia.zip [rozmiar: 47.32 MB, ilość pobrań: 122]
4-Informacja z otwarcia ofert.pdf [rozmiar: 24.21 KB, ilość pobrań: 41]
5-Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf [rozmiar: 20.87 KB, ilość pobrań: 103]
6-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 18.8 KB, ilość pobrań: 77]

Dom Przedsiębiorcy

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013