wtorek, 28 kwietnia 2020
Imieniny: Pawła i Walerii

28 kwietnia 2020

Imieniny

  • Pawła i Walerii

29 kwietnia 2020

Imieniny

  • Piotra i Pawła

30 kwietnia 2020

Imieniny

  • Mariana i Katarzyny

01 maja 2020

Imieniny

  • Józefa i Filipa
Logo
Wersja polska English version
Wersja tekstowa Styl domyślny RSS

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym przy Urzędzie Miejskim w Tczewie

Szczegóły zamówienia

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Data składania ofert:

czwartek, 16.07.2015

Termin realizacji:

piątek, 30.10.2015

Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym przy Urzędzie Miejskim w Tczewie

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym przy Urzędzie Miejskim w Tczewie. Roboty budowlane będące przedmiotem niniejszego postępowania o zamówienie publiczne muszą być wykonane w sposób zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia: dokumentacją projektową oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), innymi powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a także zasadami wiedzy technicznej i normami, z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 2. W zakresie objętym przedmiotem zamówienia przewiduje się wykonanie m.in. następujących prac: - rozbiórkę istniejącego parkingu, rozbiórkę ogrodzenia, kanalizacji deszczowej ściekowej oraz oświetlenia, - budowę kanalizacji deszczowej, - budowę oświetlenia, - roboty ziemne, usunięcie karpin, budowa nowej konstrukcji drogowej, wykonanie oznakowania drogowego. 3. Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną oraz zapoznał się z załączoną dokumentacją projektową i pozostałymi materiałami przetargowymi dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu umowy. 4. Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę dla wykonanego przedmiotu zamówienia wyniesie 3 lata licząc od dnia odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.31.00-0, 45.23.00.00-8, 45.23.14.00-9, 45.23.32.94-6, 32.41.21.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2015.

Załączniki

1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc [rozmiar: 79 KB, ilość pobrań: 562]
2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.18 MB, ilość pobrań: 550]
3. Opis przedmiotu zamówienia.zip [rozmiar: 35.81 MB, ilość pobrań: 459]
4. Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami.doc [rozmiar: 197 KB, ilość pobrań: 607]
5. Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami.doc [rozmiar: 194.5 KB, ilość pobrań: 167]
6. Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami.doc [rozmiar: 195 KB, ilość pobrań: 160]
7. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.doc [rozmiar: 188 KB, ilość pobrań: 576]

Dom Przedsiębiorcy

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013