wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Wyposażenie sali konferencyjnej w system dźwiękowy, wizyjny/projekcyjny, dyskusyjny, sterowania w budynku CED z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Miejskiego przy ul. 30 Stycznia w Tczewie

czwartek, 08.08.2013

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Dostawa
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych
Data składania ofert:
wtorek, 20.08.2013

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemu dźwiękowego, wizyjnego/projekcyjnego, dyskusyjnego, sterowania w budynku CED z przeznaczeniem na siedzibę UM przy ul. 30 Stycznia 1 w Tczewie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, rozładować, wnieść, zainstalować i skonfigurować wyposażenie sali konferencyjnej do budynku przy CED z przeznaczeniem na siedzibę UM przy ul. 30 Stycznia 1 w Tczewie zgodnie z zestawieniem ilościowym i jakościowym wskazanym w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1 SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązuje się, w cenie oferty, do przeprowadzenia szkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń wchodzących w skład wyposażenia objętego przedmiotem zamówienia. 4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru końcowego pisemnej gwarancji Wykonawcy na oferowane wyposażenie, instrukcje obsługi poszczególnych urządzeń, kart gwarancyjnych producentów urządzeń, wymaganych przepisami certyfikatów i atestów dostarczonego wyposażenia. 5. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy, aż do chwili podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. 6. Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji jakości na przedmiot umowy (licząc od dnia protokólarnego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy) na okres: 24 miesięcy. 7. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia (dostarczenie, wniesienie, zamontowanie, zainstalowanie, skonfigurowanie), świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy i w projekcie umowy. 8. Wyposażenie niniejszego zamówienia musi być fabrycznie nowe i odpowiadać wymaganym normom określonym w odnośnych przepisach. 9. W trakcie realizacji umowy w budynku prowadzone będą prace remontowe, w związku z czym należy skoordynować wykonywanie przedmiotu umowy z trwającymi pracami remontowymi.

Załączniki

1. Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 21.75 KB, ilość pobrań: 481] 2. SIWZ - Wyposażenie sali konferencyjnej CED.doc [rozmiar: 1009.5 KB, ilość pobrań: 598] 3. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1.zip [rozmiar: 2.16 MB, ilość pobrań: 486] 4. Ogłoszenie o wyniku postępowania.doc [rozmiar: 198 KB, ilość pobrań: 472]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności