wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Dostawa pomocy dydaktycznych w celu realizacji zajęć matematyczno-przyrodniczych w ramach projektu: Sięgnijmy po więcej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Dostawa
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych

Dostawa pomocy dydaktycznych w celu realizacji zajęć matematyczno-przyrodniczych w ramach projektu: Sięgnijmy po więcej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych w celu realizacji zajęć matematyczno-przyrodniczych w ramach projektu: Sięgnijmy po więcej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę pomocy dydaktycznych, m.in.: zestawów preparatów mikroskopowych, zestawów preparatów biologicznych, zestawów sprzętu laboratoryjnego, zestawów brył geometrycznych, zestawów do eksperymentów, pomocy dydaktycznych do demonstracji ułamków, mikroskopów, globusów, kompasów, wag, map, modeli szkieletu człowieka, zestawów klocków, gier edukacyjnych, układanek edukacyjnych, książek, edukacyjnych programów multimedialnych oraz innych pomocy dydaktycznych. Doposażenie bazy dydaktycznej konieczne jest do przeprowadzenia zajęć dodatkowych, wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego, w zależności od rozpoznanych potrzeb uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Dostarczone pomoce dydaktyczne winny być nowe, wolne od wad, wykonane w ramach bezpiecznych technologii oraz dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych, winny spełniać wymagania norm UE. Produkty, które tego wymagają winny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. 4. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć bezpośrednio do placówek wskazanych przez Zamawiającego (teren Miasta Tczewa), tj.: 1) Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi; 2) Szkoła Podstawowa Nr 5; 3) Szkoła Podstawowa Nr 7; 4) Szkoła Podstawowa Nr 8; 5) Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi; 6) Szkoła Podstawowa Nr 11; 7) Szkoła Podstawowa Nr 12; 8) Gimnazjum Nr 1; 9) Gimnazjum Nr 3. Wykonawca dostarczy pomoce dydaktyczne na własny koszt, zapakowane odrębnie dla każdej szkoły, zgodnie z zestawieniem przekazanym przez Zamawiającego w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy. 5. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy, aż do chwili podpisania protokołu przekazania przez Zamawiającego. 6. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia (m.in.: transport, załadunek, rozładunek).
 

Załączniki

1-Ogłoszenie o zamówieniu.doc [rozmiar: 86 KB, ilość pobrań: 66] 2-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.73 MB, ilość pobrań: 456] 3. Informacja z otwarcia ofert.doc [rozmiar: 215.5 KB, ilość pobrań: 68] 4. Ogłoszenie o wyniku postępowania.doc [rozmiar: 189.5 KB, ilość pobrań: 46] 5-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 22.93 KB, ilość pobrań: 44]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności