wtorek, 28 kwietnia 2020
Imieniny: Pawła i Walerii

28 kwietnia 2020

Imieniny

 • Pawła i Walerii

29 kwietnia 2020

Imieniny

 • Piotra i Pawła

30 kwietnia 2020

Imieniny

 • Mariana i Katarzyny

01 maja 2020

Imieniny

 • Józefa i Filipa
Logo
Wersja polska English version
Wersja tekstowa Styl domyślny RSS

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Świadczenie obsługi prawnej na rzecz Urzędu Miejskiego w Tczewie

Szczegóły zamówienia

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

1.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie obsługi prawnej na rzecz Urzędu Miejskiego w Tczewie (tj. wszystkich wydziałów oraz straży miejskiej zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Miejskiego) i jednostki budżetowej  -   Zakładu Usług Komunalnych  z siedzibą w Tczewie (dalej łącznie jako: Urząd Miejski lub UM).

Świadczenie obsługi prawnej obejmuje w szczególności:

 1. zastępstwo prawne;
 2. zastępstwo procesowe, w tym przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami i organami administracyjnymi, organami innych instytucji publicznych i prywatnych, organami skarbowymi wszystkich instancji, a także Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych;
 3. udzielanie porad prawnych (zawierających analizę stanu prawnego
  i konkluzję prawidłowego zdaniem opiniującego rozwiązania);
 4. udzielanie konsultacji prawnych;
 5. dochodzenie roszczeń na drodze sądowej i prowadzenie egzekucji wierzytelności cywilno-prawnych Zamawiającego wg dyspozycji Zamawiającego;
 6. przejęcie akt spraw sądowych i egzekucyjnych w toku wg stanu na dzień zawarcia umowy;
 7. sygnalizowanie zapowiedzi nowych lub zmian obowiązujących przepisów związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego poprzez bieżące informowanie o ww. zmianach, w szczególności podczas cyklicznych spotkań z udziałem osób kierujących komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Tczewie;
 8. sporządzanie opinii prawnych w zakresie działalności Urzędu Miejskiego w Tczewie;
 9. udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii prawnych (zawierających analizę stanu prawnego i konkluzję prawidłowego zdaniem opiniującego rozwiązania), w zakresie prawa zamówień publicznych, w tym przygotowywanie odpowiedzi na odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej oraz skargi do Sądu Okręgowego;
 10. udział, w miarę potrzeb, w przygotowaniu postępowań, w szczególności dotyczących zamówień publicznych;
 11. analizowanie pod względem prawnym dokumentacji przetargowych;
 12. obsługę prawną inwestycji, których inwestorem jest  Gmina Miejska Tczew poprzez Wydziały  UM oraz Zakład Usług Komunalnych;
 13. obsługę prawną w zakresie działalności Urzędu Miejskiego w Tczewie z wykorzystywaniem funduszy pomocowych;
 14. opiniowanie lub przygotowanie projektów decyzji administracyjnych, umów, aneksów, porozumień, ugód, uchwał i zarządzeń organów Gminy itp.;
 15. opracowywanie lub opiniowanie projektów wewnątrzzakładowych aktów prawnych;
 16. udział w negocjacjach, rokowaniach, spotkaniach  prowadzonych przez Zamawiającego;
 17. uczestniczenie, na wniosek naczelnego kierownictwa, naczelników, kierowników, komórek organizacyjnych w prowadzonych rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego;
 18. udział w pracach zespołów, komisji i innych ciał roboczych powoływanych przez Prezydenta Miasta Tczewa wg. dyspozycji Prezydenta Miasta;
 19. stały dyżur jednego  radcy prawnego/adwokata/prawnika zagranicznego w siedzibie Zamawiającego, co najmniej 27 godzin tygodniowo, w następującym  wymiarze: od poniedziałku do środy i w piątek od godziny 9.00 do godziny 14.00, w czwartek od godziny 9.00 do godziny 16.00;
 20. obsługę prawną sesji Rady Miejskiej w Tczewie przez  jednego radcę prawnego/adwokata/prawnika zagranicznego;
 21. wykonywanie innych czynności z zakresu pomocy prawnej, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego, wynikających z przepisów ustawy z dnia 08.03.1990 r.  o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)  lub też innych obowiązujących przepisów prawa.

1.2 Wykonawca przenosi na zasadzie wyłączności na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe zgodnie z § 5 Projektu umowy stanowiącego część składową SIWZ.

1.3 Przedmiotem zamówienia jest bieżąca obsługa prawna Zamawiającego przez Wykonawcę w zakresie przepisów prawa związanych z działalnością Urzędu Miejskiego w Tczewie. Zakres działalności Urzędu zawarty jest w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Tczewie stanowiącym Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia SIWZ oraz Statutu ZUK stanowiący Załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia SIWZ.

1.4 Zamawiający zastrzega, że obsługa prawna nie może ograniczać się do czasu obecności na dyżurach. W sprawach pilnych, wymagających obecności Wykonawcy u Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest stawić się w siedzibie UM w  dniu następnym po zgłoszeniu przez Zamawiającego takiej konieczności. Sprawy pilne to takie, które będą wymagały natychmiastowego wykonania lub wyjaśnienia z uwagi na interes Zamawiającego.  

Zamawiający wymaga, aby w szczególnych przypadkach pomoc prawna świadczona była również poza ustalonymi godzinami, w tym z możliwością komunikowania się drogą telefoniczną lub mailową.

1.5 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czynności określonych w pkt.1.1:

 1. ppkt 3 w terminie do 3 dni roboczych od daty ich otrzymania, z zastrzeżeniem, iż w przypadku zagadnień wymagających szczegółowej analizy prawnej lub konieczności uzyskania pilnej odpowiedzi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym;
 2. ppkt 4 na bieżąco, w trakcie pełnienia dyżuru w siedzibie Zamawiającego, telefonicznie bądź mailowo;
 3. ppkt 8 w terminie do 5 dni roboczych od daty ich otrzymania, z zastrzeżeniem, iż w przypadku zagadnień wymagających szczegółowej analizy prawnej lub konieczności uzyskania pilnej odpowiedzi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym;
 4. ppkt 9 w terminie do 2 dni roboczych od daty ich otrzymania, z zastrzeżeniem, iż w przypadku zagadnień wymagających szczegółowej analizy prawnej lub konieczności uzyskania pilnej odpowiedzi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym;
 5. ppkt 14 w terminie do 3 dni roboczych od daty ich otrzymania, z zastrzeżeniem, iż w przypadku zagadnień wymagających szczegółowej analizy prawnej lub konieczności uzyskania pilnej odpowiedzi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym;
 6. ppkt 15 w terminie do 3 dni roboczych od daty ich otrzymania, z zastrzeżeniem, iż w przypadku zagadnień wymagających szczegółowej analizy prawnej lub konieczności uzyskania pilnej odpowiedzi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

1.6 Zamawiający zastrzega, że wszelkie czynności wykonywane w ramach świadczenia pomocy prawnej muszą być wykonywane przez radcę prawnego/adwokata/prawnika zagranicznego spełniającego warunki udziału w postępowaniu i wskazanego w ofercie przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza zastępstwo na zasadach wskazanych w umowie, stanowiącej część składową SIWZ.

1.7 Zamawiający informuje, iż w latach 2013 - 2014 radcy prawni reprezentowali Gminę Miejską Tczew przed sądami powszechnymi i organami egzekucyjnymi w 93 sprawach, w tym wystąpili z  61 pozwami do sądu (rok 2013: 27 pozwów, rok 2014: 34 pozwy).

Ponadto, 4 razy reprezentowali Gminę Miejską Tczew przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym oraz w roku 2014 2 razy przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Dodatkowo:

 1. w roku 2013 zaopiniowano 538 umów, 493 aktów prawnych; udzielono 112 porad prawnych oraz 60 opinii prawnych;
 2. w roku 2014 zaopiniowano 528 umów, 328 aktów prawnych; udzielono 97 porad prawnych oraz 59 opinii prawnych.

1.8 Symbol wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

79.10.00.00-5 – Usługi prawnicze.

Załączniki

1. Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 25.34 KB, ilość pobrań: 608]
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 958.5 KB, ilość pobrań: 722]
3. Załącznik Nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia SIWZ.zip [rozmiar: 1.16 MB, ilość pobrań: 410]
4. Załącznik Nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia SIWZ.zip [rozmiar: 240.55 KB, ilość pobrań: 403]
5. Informacja z otwarcia ofert.doc [rozmiar: 230 KB, ilość pobrań: 751]
6. Ogłoszenie o wyniku postępowania.doc [rozmiar: 230.5 KB, ilość pobrań: 1236]
7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 19.41 KB, ilość pobrań: 503]

Dom Przedsiębiorcy

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013