wtorek, 28 kwietnia 2020
Imieniny: Pawła i Walerii

28 kwietnia 2020

Imieniny

  • Pawła i Walerii

29 kwietnia 2020

Imieniny

  • Piotra i Pawła

30 kwietnia 2020

Imieniny

  • Mariana i Katarzyny

01 maja 2020

Imieniny

  • Józefa i Filipa
Logo
Wersja polska English version
Wersja tekstowa Styl domyślny RSS

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej na rzecz Urzędu Miejskiego w Tczewie i jednostek organizacyjnych w latach 2014-2016

Szczegóły zamówienia

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Data składania ofert:

poniedziałek, 14.10.2013

Termin realizacji:

sobota, 31.12.2016

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej na rzecz Urzędu Miejskiego w Tczewie i jednostek organizacyjnych w latach 2014-2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej na rzecz Urzędu Miejskiego w Tczewie i jednostek organizacyjnych w latach 2014-2016 poprzez: a) realizowanie połączeń: - miejscowych i strefowych; - międzystrefowych; - międzynarodowych; - do sieci komórkowych; - do numerów informacyjnych; - bezpłatnych na numery alarmowe (w tym skrócone); - z infoliniami; - bezpłatnych w ramach grupy korzystając z numeracji skróconej; - udostępnienie przez Wykonawcę typów łączy identycznych lub o analogicznej funkcjonalności w lokalizacjach wyszczególnionych w Tabeli lokalizacji zakończeń abonenckich samorządowych jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Tczewie; - dzierżawa łącza o przepływności gwarantowanej symetrycznie 1Mb/s cir =100% (zakończone ethernetem), relacja - Tczew Pl. Piłsudskiego 1 - Tczew ul. Armii Krajowej 39 budynek Urzędu Stanu Cywilnego; b) udostępnienie przez Wykonawcę typów łączy identycznych lub o analogicznej funkcjonalności we wskazanych lokalizacjach (Rozdział 7 SIWZ); c) bezpłatne zablokowanie połączeń o podwyższonej płatności, z bezpłatną opcją wyłączenia blokady dla wybranych numerów; d) zakup, montaż, instruktaż, wdrożenie i przekazanie własności centrali telefonicznej dla Urzędu Miejskiego w Tczewie (budynek przy Pl. Piłsudskiego 1) pozwalającej na obsługę istniejących połączeń. Warunki techniczne które powinno spełniać dostarczone urządzenie: - możliwość obsługi aparatów i linii VOIP; - inteligentne sieciowanie przy wykorzystaniu łączy i kart VoIP; - złącze PRA (30B+3) - 200DDI z oprogramowaniem i licencjami; - 4x port linii miejskiej analogowej z możliwością rozbudowy; - 70x port wewnętrzny analogowy z możliwością rozbudowy; - 4x zintegrowane łącze GSM z możliwością rozbudowy; - 70 x port wewnętrzny systemowy wraz z aparatami z możliwością rozbudowy; - moduł wyniesiony o pojemności 12 portów wewnętrznych systemowych wraz z aparatami oraz 30 portów wewnętrznych analogowych z możliwością rozbudowy zapewniający pełną funkcjonalność centrali macierzystej; - moduł wyniesiony o pojemności 2 portów wewnętrznych systemowych wraz z aparatami oraz 8 portów wewnętrznych analogowych z możliwością rozbudowy zapewniający pełną funkcjonalność centrali macierzystej; - możliwość obsługi przy użyciu przeglądarki internetowej Internet Explorer/ Mozilla Firefox/Google Chrome/Safari/Opera; - zintegrowana wewnętrzna Poczta Głosowa dla wszystkich użytkowników; - możliwość podłączenia aparatów telefonicznych (analogowe lub systemowe) oraz konsol dyspozytorskich (w ilości nie mniejszej niż używanych w chwili obecnej); - rejestracja rozmów na wybranych liniach; - montaż urządzeń w systemie Rack 19 cali w tym panel zasilania rezerwowego; - możliwość przekierowania nadchodzącego połączenia na inny numer - w tym zewnętrzny; - program zarządzania kosztami; - system menu głosowego organizującego ruch przychodzący - wielopoziomowy (kaskadowy); - przenoszenie wywołań na inne numery wewnętrzne lub miejskie w trybie bezwarunkowym, gdy abonent nie odbiera lub jest zajęty; - funkcja dzwonienia z komórki przez VoIP. 1.2. Szczegółowy wykaz obecnych połączeń i ich rodzajów (UM Tczew, Pl. Piłsudskiego 1) 1. Liczba portów PRA -ilość dostępnych portów -1; 2. Liczba portów analogowych miejskich - ilość dostępnych portów -4; 3. Liczba portów analogowych wewnętrznych - ilość dostępnych portów - 70; 4. Liczba portów systemowych wewnętrznych - ilość dostępnych portów - 70. 1.3. Usługi muszą być świadczone zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800, z późn. zm.) oraz obowiązującymi przepisami wykonawczymi, z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej zainstalowanej w Urzędzie Miejskim w Tczewie i jednostkach podległych. Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się ze stanem faktycznym usług telekomunikacyjnych każdej z jednostek. Protokół odbioru będzie zawierał oświadczenia każdej z jednostek z osobna. Zastrzeżenia choćby jednej z nich będzie skutkowało brakiem poprawnego wykonania zamówienia. Wykonawca rozliczy każdą jednostkę za wykonywanie połączeń z osobna, fakturą VAT, według załączonego do oferty planu taryfowego. Każdy zainstalowany i wykorzystany przez Wykonawcę sprzęt objęty będzie gwarancją/ będzie nowy, a jego stan potwierdzony dokumentem zakupu. Serwisantem sprzętu będzie Wykonawca. Serwis sprzętu użytego przez wykonawcę na potrzeby realizacji zlecenia będzie bezpłatny w czasie realizowania zamówienia. 1.4. Wykaz samorządowych jednostek organizacyjnych objętych przedmiotem zamówienia: 1) Przedszkole nr 8 w Tczewie ul. Jodłowa 6; 2) Gimnazjum nr 1 w Tczewie ul. Czyżykowska 69; 3) Gimnazjum nr 2 w Tczewie ul. Południowa 6; 4) Gimnazjum nr 3 w Tczewie ul. Wł. Jagiełły 8; 5) Szkoła Podstawowa nr 5 w Tczewie ul. Obr. Westerplatte 18; 6) Szkoła Podstawowa nr 7 w Tczewie ul. Stoczniowców 15A; 7) Szkoła Podstawowa nr 8 w Tczewie ul. Armii Krajowej 70; 8) Szkoła Podstawowa nr 10 w Tczewie ul. Marii Konopnickiej 11; 9) Szkoła Podstawowa nr 11 w Tczewie ul. Saperska 12; 10) Szkoła Podstawowa nr 12 w Tczewie ul. Topolowa 23; 11) Sportowa Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie ul. Gdańska 2; 12) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie ul. Armii Krajowej 39 wraz z jednostkami MOPS przy ul. Nowowiejskiej, ul. Armii Krajowej 55,ul. Chopina 33 w Tczewie oraz Forum Inicjatyw Społecznych MOPS ul. Łazienna 5; 13) Fabryka Sztuk w Tczewie ul. 30 Stycznia 4; 14) Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji w Tczewie ul. Wojska Polskiego 28 a; 15) Zakład Usług Komunalnych w Tczewie ul. Czatkowska 2e; 16) Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie ul. Czyżykowska 70. 1.5. Zakres świadczeń: a) udostępnienie przez Wykonawcę typów łączy identycznych lub o analogicznej funkcjonalności w lokalizacjach wyszczególnionych w Tabeli lokalizacji zakończeń abonenckich samorządowych jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Tczewie; b) zachowanie istniejącej numeracji telefonicznej realizowanej na łączach, wg wykazu; c) identyfikacja numeru na wszystkich łączach zarówno dla połączeń przychodzących jak i wychodzących; d) Wykonawca zapewni darmowe bilingi usług telefonicznych (możliwość generowania billingów w czasie rzeczywistym, z podziałem na jednostki, grupy numerów oraz pojedyncze numery z dokładnym czasem trwania i kosztem pojedynczych połączeń); e) Wykonawca w uzgodnieniu z przedstawicielem Urzędu Miejskiego w Tczewie stworzy dla wszystkich numerów grupową numerację skróconą; f) Wykonawca zapewni bezpłatne przeniesienie do własnej sieci dotychczasowych numerów telefonicznych przydzielonych i wykorzystywanych przez Zamawiającego bez nieuzasadnionych technicznie przerw w dostępie do usług telekomunikacyjnych; g) za każdy dzień przerwy technicznej w działaniu jakiejkolwiek usługi - wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 % wartości zamówienia za każdy dzień usterki wynikający z winy wykonawcy; h) jeżeli na łączach telefonicznych świadczona była też usługa dostępu do internetu Wykonawca zapewni ciągłość tej usługi poprzez nieodpłatne pozostawienie dotychczasowego dostawcy bądź też będzie ją świadczył sam z zachowaniem nie niższych parametrów technicznych i nie zwiększając miesięcznych kosztów; i) Wykonawca imiennie wskaże osobę będącą odpowiedzialną za kontakt z Zamawiającym w zakresie sprawności, utrzymania ruchu i realizację przedmiotu zamówienia; j) Wykonawca wystawi osobną fakturę VAT dla każdej z samorządowych jednostek organizacyjnych na podstawie zrealizowanych połączeń i opłat abonamentowych; k) Zamawiający wymaga, aby przeniesienie z sieci dotychczasowego wykonawcy do własnej sieci numeracji użytkowanej nastąpiło w sposób ciągły poza przypadkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16.12.2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz.U.10.249.1670). Przeniesienia będą następowały sukcesywnie w miarę upływu terminów dotychczasowych umów zawartych przez samorządowe jednostki organizacyjne wyszczególnione w pkt. 1.4 SIWZ; l) Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługę i wykonać zamówienie w terminie od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r. Termin uruchomienia przedmiotu zamówienia to 01.01.2014r.; m) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby punktów odbioru usług telekomunikacyjnych wynikającej z likwidacji, zamknięcia, sprzedaży, przeniesienia jednostki organizacyjnej (zmiana adresu lub siedziby), wynajmu obiektu innemu właścicielowi lub włączenia obiektu przez Zamawiającego. W przypadku dodatkowych punktów odbioru usług telekomunikacyjnych rozliczenie odbywać się będzie według tej samej stawki rozliczeniowej. 1.6. Zaleca się Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej w każdej z w/w jednostek oraz pozyskanie informacji dot. bieżących zobowiązań poszczególnych jednostek w zakresie usług telefonicznych i internetowych oraz posiadanego sprzętu.

Załączniki

1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc [rozmiar: 72.5 KB, ilość pobrań: 513]
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.34 MB, ilość pobrań: 1003]
3.Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert.doc [rozmiar: 187 KB, ilość pobrań: 626]
4.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc [rozmiar: 26.5 KB, ilość pobrań: 538]
9.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc [rozmiar: 66.5 KB, ilość pobrań: 551]
9a. Zmiana treści SIWZ - 18.10.2013.doc [rozmiar: 193.5 KB, ilość pobrań: 584]
9b. Aktualny Formularz oferty - 18.10.2013 r..doc [rozmiar: 122 KB, ilość pobrań: 217]
9c. Ogłosznie o zmianie ogłoszenia.doc [rozmiar: 53.5 KB, ilość pobrań: 494]
9d.Ogłoszenie o wyniku postępowania.doc [rozmiar: 206.5 KB, ilość pobrań: 524]
9e.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc [rozmiar: 51 KB, ilość pobrań: 1135]

Dom Przedsiębiorcy

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013