wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Modernizacja wraz z przebudową boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie – ETAP I

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Roboty budowlane
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja wraz z przebudową boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie – ETAP I
Numer referencyjny: WZP.271.3.17.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja wraz z przebudową boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie – ETAP I: Przebudowa dookólnej bieżni dwutorowej o dystansie 200 m” Opisany poniżej przedmiot zamówienia obejmuje zakres robót ujęty w projekcie budowlanym pod nazwą: „Modernizacja wraz z przebudową boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie – ETAP I”. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6) ustawy PZP obejmującego ETAP II realizacji w/w inwestycji. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem wykonanie m.in. następujących elementów robót: 1) roboty rozbiórkowe (demontaż elementów bieżni istniejącej), zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu); 2) wykonanie koryta na całej szerokości bieżni, na głębokość ok. 60 cm; 3) montaż betonowych obrzeży: - wykonanie ławy betonowej z betonu C12/15 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej, - obramowanie bieżni o nawierzchni poliuretanowej obrzeżem betonowym 8 x 30 x 100 cm; 4) wykonanie warstw podbudowy bieżni (podbudowa przepuszczalna): - ułożenie geowłókniny separacyjnej (na gruncie rodzimym), - wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 30 cm, - wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa łamanego gr. 15 cm, - wykonanie warstwy klinującej z kruszywa łamanego gr. 5 cm; 5) wykonanie warstw nawierzchni bieżni (nawierzchnia poliuretanowa – warstwowa – typu natrysk): - wykonanie warstwy stabilizującej typu ET, gr. minimum 35,0 mm, - wykonanie warstwy elastycznej (nośnej) z granulatu SBR, gr. 10,0-11,0 mm, - wykonanie (metodą wysokociśnieniowego natrysku) warstwy użytkowej (wierzchniej) z mieszaniny poliuretanu oraz kolorowego granulatu EPDM, gr. 2,00 – 3,00 mm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Załączniki

1. Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 29.51 KB, ilość pobrań: 243] 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.26 MB, ilość pobrań: 244] 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.zip [rozmiar: 1.16 MB, ilość pobrań: 228] 4. Informacja z otwarcia ofert.pdf [rozmiar: 22.44 KB, ilość pobrań: 52] 5.Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf [rozmiar: 21.6 KB, ilość pobrań: 193] 6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 17 KB, ilość pobrań: 197]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności