wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Oczyszczenie rowów melioracyjnych, odcinka Kanału Młyńskiego oraz czyszczenie piaskowników w Tczewie

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Usługa
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych
Data składania ofert:
poniedziałek, 15.04.2013
Termin realizacji:
piątek, 30.08.2013

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Oczyszczenie rowów melioracyjnych, odcinka Kanału Młyńskiego oraz czyszczenie piaskowników w Tczewie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest oczyszczenie rowów melioracyjnych, odcinka Kanału Młyńskiego oraz czyszczenie piaskowników w Tczewie zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia - Rozdział 5 SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.72.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2013.

Załączniki

1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc [rozmiar: 65.5 KB, ilość pobrań: 558] 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 993.5 KB, ilość pobrań: 748] 3. Ogłoszenie o wyniku postępowania.doc [rozmiar: 219.5 KB, ilość pobrań: 589] 4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc [rozmiar: 45.5 KB, ilość pobrań: 575]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności