wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Udostępnienie serwera oraz urządzeń kopiująco-drukujących dla zapewnienia środowiska wydruku w Urzędzie Miejskim w Tczewie

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Usługa
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udostępnienie serwera oraz urządzeń kopiująco-drukujących dla zapewnienia środowiska wydruku w Urzędzie Miejskim w Tczewie
Numer referencyjny: BZP.271.3.19.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie przez Wykonawcę w okresie od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2022 r.* w pomieszczeniach znajdujących się w kilku budynkach Zamawiającego jednego serwera, laserowych, wielofunkcyjnych (drukarka, kopiarka, skaner, faks), monochromatycznych oraz kolorowych urządzeń kopiująco-drukujących, zwanych dalej URZĄDZENIAMI, wraz z zakupem wsparcia technicznego od producenta oprogramowania Papercut i wykorzystywanych urządzeń tzw. Maintenance od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. PaperCut, do zarządzania i monitorowania środowiska wydruku, zwanego dalej PAPERCUT lub OPROGRAMOWANIEM, a także wykonywanie całkowitej obsługi serwisowej wszystkich URZĄDZEŃ w ww. okresie oraz dostarczanie materiałów eksploatacyjnych w celu zapewnienia ciągłości zadań wydruku. Zamówienie obejmuje także zainstalowanie i poprawne uruchomienie czytników kart we wszystkich urządzeniach objętych tym zamówieniem, zwanych dalej CZYTNIKAMI, oraz uruchomienie kart użytkowników, którzy do tej pory kart zbliżeniowych nie używali. Zamówienie nie obejmuje dostawy kart. W ww. okresie Wykonawca udostępnia Zamawiającemu URZĄDZENIA, CZYTNIKI na zasadzie najmu, użyczenia lub w innej formie, do odpłatnego używania w celach do jakich są przeznaczone, bez obowiązku zakupienia na własność Zamawiającego URZĄDZEŃ i CZYTNIKÓW, z wyjątkiem rozszerzenia OPROGRAMOWANIA, które przechodzi na własność Zamawiającego. Udostępnione URZĄDZENIA muszą być jednakowe (w zakresie ich TYPU, zgodnie z listą wymaganych urządzeń – punkt 3.1.14 Opisu przedmiotu zamówienia SIWZ) i posiadać wymagane funkcje i parametry techniczne wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający informuje, że dostarczone i zainstalowane urządzenia muszą być w pełni kompatybilne z licencją posiadaną przez Zamawiającego. Zamawiający posiada licencję na urządzenia tzw. Embeded w programie Papercut dla urządzeń SHARP ilość 5 szt. oraz Lexmark ilość 35 szt. Zamawiający nie dopuszcza wdrożenia nowego (innego) oprogramowania. * Zamawiający przyjmuje rozpoczęcie świadczenia usługi z pierwszym dniem pracującym od dnia 01.01.2020 r. tj. 02.01.2020 r. 2. Zadania Wykonawcy: Wykonawca oddaje Zamawiającemu w odpłatne użytkowanie na okres trwania umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy: 1) wielofunkcyjne monochromatyczne urządzenia kopiująco-drukujące, zwane dalej łącznie ,,URZĄDZENIAMI’’ (zgodne z parametrami i typem urządzeń określonych w Opisie przedmiotu zamówienia), 2) kompatybilne, wewnętrzne czytniki kart zwane dalej łącznie ,,CZYTNIKAMI’’, które podlegają zainstalowaniu przez Wykonawcę w URZĄDZENIACH (jeżeli nie są wbudowane fabrycznie), 3) licencje na oprogramowanie PAPERCUT, w zakresie kontynuacyjnego rozszerzenia, zwane dalej PaperCut lub ,,OPROGRAMOWANIEM’’ (zgodne z pkt 3.1.13 Opisu przedmiotu zamówienia SIWZ), 4) zakup wsparcia technicznego u producenta oprogramowania PAPERCUT, w zakresie kontynuacyjnego wsparcia technicznego tzw. Maintenance rozszerzenia, zwane dalej PaperCut lub ,,OPROGRAMOWANIEM’’, 5) maszyny serwera, na której zainstalowany będzie system wydruku. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Załączniki

1-Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 29.11 KB, ilość pobrań: 130] 2-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.22 MB, ilość pobrań: 107] 3-Informacja z otwarcia ofert.pdf [rozmiar: 22.07 KB, ilość pobrań: 40] 4-Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf [rozmiar: 22.38 KB, ilość pobrań: 24] 5-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 18.89 KB, ilość pobrań: 23]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności