wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej położonej przy ul. Christiana Andersena w Tczewie na teren rekreacyjno-sportowy

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Roboty budowlane
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej położonej przy ul. Christiana Andersena w Tczewie na teren rekreacyjno - sportowy – ETAP I oraz ETAP II. Opisany poniżej przedmiot zamówienia obejmuje mniejszy zakres robót w stosunku do zakresu ujętego w projekcie budowlanym „Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Ch. Andersena, działka nr 158/1, obręb 11 w Tczewie – etap I”. W ramach niniejszego opisu przedmiotu zamówienia nie przewiduje się realizacji wszystkich elementów ujętych w w/w projekcie budowlanym: przedmiot zamówienia nie obejmuje montażu urządzeń siłowni zewnętrznej (są już zamontowane). Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem wykonanie m.in. następujących elementów robót: ETAP I - zgodnie z „Projektem zagospodarowania terenu przy ul. Christiana Andersena, działka nr 158/1, obręb 11 w Tczewie - ETAP I”: 1) roboty ziemne, 2) zasypanie istniejącego rowu drenarskiego (na całym odcinku, na którym nie przewidziano przebiegu rury drenarskiej) żwirem stabilizowanym cementem, 3) demontaż istniejącego ogrodzenia placu zabaw (w sposób umożliwiający jego ponowny montaż na placu zabaw), oraz elementów małej architektury (ławek oraz kosza na śmieci), 4) budowa drenażu terenu, 5) budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni trawiastej do gry w piłkę nożną i koszykową, wraz z wyposażeniem (bramki, tablice z koszami), 6) budowa ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego (piłkochwyty), 7) budowa ciągu pieszego - nawierzchni utwardzonej z geokraty wypełnionej żwirem, 8) budowa ciągów pieszych - nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, 9) montaż nowych urządzeń zabawowych, 10) wykonanie nowej nawierzchni bezpiecznej na placach zabaw, 11) budowa ogrodzenia placów zabaw, 12) dostawa oraz montaż stołu do tenisa stołowego wraz utwardzeniem nawierzchni, 13) montaż elementów małej architektury: ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych. ETAP II - zgodnie z „Projektem zagospodarowania terenu przy ul. Christiana Andersena, działka nr 158/1, obręb 11 w Tczewie - ETAP II”: 1) budowa toalety dla psów, 2) wykonanie nawierzchni utwardzonej z nawierzchni asfaltowej, 3) nasadzenia zieleni. Budowa oświetlenia terenu - zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym „Oświetlenie terenu. Plac Rekreacyjno-Sportowy przy ul. Andersena w Tczewie , obręb 11, działka 158/1”: 1) budowa sieci kablowej oświetleniowej, 2) montaż latarń parkowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 

Załączniki

1-Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 33.88 KB, ilość pobrań: 333] 2-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.18 MB, ilość pobrań: 335] 3-Opis przedmiotu zamówienia.zip [rozmiar: 38.99 MB, ilość pobrań: 323] 4-Informacja z otwarcia ofert.doc [rozmiar: 218 KB, ilość pobrań: 119] 5-Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf [rozmiar: 24.09 KB, ilość pobrań: 277] 6-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 18.82 KB, ilość pobrań: 260]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności