Rada Miejska, podczas październikowej sesji, uchwaliła stawki podatku od nieruchomości, które obowiązywać będą w 2021 r.

Uchwala została przyjęta 16 głosami „za”, przy 3 przeciwnych i 4 wstrzymujących się.

Uchwala określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie miasta Tczewa w następującej wysokości:

1) od gruntów:

  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni  –  0,99 zł
  • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni –  4,99 zł
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni   – 0,52 zł
  • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową,  usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni  –  3,28 zł

2) od budynków lub ich części:

  • mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej –  0,85 zł
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej – 24,84 zł
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej  –  11,62 zł
  • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej  –    5,06 zł
  • gospodarczych przeznaczonych wyłącznie na niezarobkowe cele bytowe gospodarstwa domowego od 1 m2 powierzchni użytkowej   –    6,09 zł
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej –    8,37 zł

3) od budowli  –  2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy  z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.).

Uchwala wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułRaport z ewaluacji strategii Polityki Rowerowej Miasta Tczewa do 2020 r.
Następny artykułOd 31 października do 2 listopada – zamknięte cmentarze