Porządek obrad  XXX sesji  Rady Miejskiej w Tczewie na dzień 29 kwietnia 2021 r. o godz. 10.00 w Tczewie:

 1. Część pierwsza:
 2. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 3. Sprawdzenie obecności radnych.
 4. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 marca 2021 r.
 6. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c kwiecień 2021 r.
 7. Informacja z interpelacji zgłoszonych  przez radnych w okresie od 25 marca do  28 kwietnia 2021 r.
 1. Część druga:
 2. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie za rok 2020.
 3. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Miejskiej Tczew.
 4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie   i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Tczewa na lata 2016-2020 za rok 2020.
 • Podjęcie uchwał w sprawie:
  • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu  Jagiellońska-Rokicka w Tczewie,
  • w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Tczew,
  • określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
  • przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa.
 • Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków.
 • Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).
REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułUsuwanie azbestu – czekamy na wnioski od mieszkańców
Następny artykułWeekend majowy – zmiana harmonogramu odbioru odpadów