W czwartek, 22 grudnia, o godz. 10.00 rozpocznie się XXV sesja Rady Miejskiej w Tczewie. Obrady można śledzić online.

Porządek obrad:

Część pierwsza:

 1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 2. Sprawdzenie obecności radnych.
 3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 29 października 2020 r.      
 5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c listopad i grudzień 2020 r.
 6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 29 października  do 21 grudnia 2020 r.

Część druga:

 • Stan zaawansowania inwestycji i remontów na koniec 2020 r.
 • Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmian w budżecie miasta Tczewa na 2020 rok,  
  • zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2020-2033,
  • ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020,   
  • niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Tczew i jej jednostkom organizacyjnym,  
  • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Gmina Miejska Tczew jest organem rejestrującym,
  • zmieniająca uchwałę dotyczącą ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych oraz zwrotu wydatków za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia,
  • wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Tczew,
  • określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Tczew oraz warunków i zasad korzystania z nich przez przewoźników i operatorów wraz ze stawkami opłat,
  • uchwalenia Statutu Miasta Tczewa,
  • przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023,
  • ustanowienia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025,
  • zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2021,
  • przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w mieście Tczewie na rok 2021,
  • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego,
  • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r.
  • planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2021r,
  • planu pracy Rady Miejskiej w Tczewie na 2021 rok.
  • nadania Panu Jackowi Wiśniewskiemu Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI”
  • nadania Panu Andrzejowi Semborowskiemu Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI
  • rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa
  • rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa
  • rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora TCSiR w Tczewie
 • Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków.
 1. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).


REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułTczewianin Roku 2020 – czekamy na kandydatury
Następny artykułŚwiadczenie obsługi prawnej na rzecz Urzędu Miejskiego w Tczewie w latach 2021 – 2023