XXIX sesja Rady Miejskiej – 25 marca

89

Porządek obrad XXIX sesji  Rady Miejskiej w Tczewie na dzień 25 marca 2021 r. o godz. 10.00.

 1. Część pierwsza:
 1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 2. Sprawdzenie obecności radnych.
 3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 lutego 2021 r.
 5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c marzec 2021 r.
 6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 25 lutego do 24 marca 2021 r.
 1. Część druga:
 2. Przedstawienie protokołu z kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Tczewie dotyczącej funkcjonowania Szkoły  w latach 2018-2019.
 3. Informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych przez TCSiR w 2020 r.
 4. Informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych przez MBP, CKiS oraz Fabrykę Sztuk w 2020 r.
 5. Sprawozdanie z wykonania planu pracy Pracowni Edukacji Ekologicznej za rok 2020 wraz z informacją na temat selektywnej zbiórki odpadów zorganizowanej w szkołach.
 6. Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów    Alkoholowych i Narkomanii w 2020 roku.
 7. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.
 8. Sprawozdanie dotyczące zakresu umorzonych należności i udzielonych ulg w związku z  Uchwałą XVIII/153/2020 Rady   Miejskiej w Tczewie z dnia 30  kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania i udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych przypadających Gminie Miejskiej Tczew za okres stanu zagrożenia epidemicznego  oraz stanu epidemii.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Tczew w 2021r.,
  1. zmiany przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Tczewa,
  1. zmian w budżecie miasta Tczewa na 2021 rok,
  1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2021-2035,
  1.  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej i udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Władysława Jurgo oraz o odstąpieniu od żądania zwrotu bonifikaty,
  1. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących przedmiot prawa własności Gminy Miejskiej Tczew, położonych  w Tczewie przy ul. Szkolnej na rzecz Gminy Tczew.
 1. Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków.
 2. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).
REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułProgram Czyste Powietrze – skorzystaj z dofinsowania
Następny artykułMevo – zmiana terminu składania ofert, czekamy na decyzję KIO