W czwartek, 29 października, odbędzie się XXIV sesja Rady Miejskiej w Tczewie. Obrady odbędą się zgodnie z reżimem sanitarnym.

Na sali obrad obecni będą jedynie przewodniczący Rady Miejskiej, przewodniczący klubów oraz prezydent miasta. Pozostali radni uczestniczyć będą w sesji w trybie online.

Porządek obrad:

 1. Część pierwsza:
 1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 2. Sprawdzenie obecności radnych.
 3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 września 2020 r.      
 5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za październik 2020 r.
 6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 24 września do 28 października 2020 r.
 1. Część druga:
 • Raport o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Tczewa w roku szkolnym 2019/2020.
 • Informacja Prezydenta Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2019 r.
 • Informacja Przewodniczego Rady Miejskiej w Tczewie o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2019 r.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa,
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty,
  1. zmian w budżecie miasta Tczewa na 2020 rok,
  1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2020-2033,
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia  samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą ,, Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Tczew” oraz nadania jej statutu,
  1. uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021,
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2020,
  1. przyznania dzierżawcy nieruchomości gruntowej położonej w Tczewie przy ul. Piotrowo 4, zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, pierwszeństwo w jej nabyciu,
  1. powołania Komisji do zniszczenia dokumentów złożonych przez kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 -2023 – wybory uzupełniające do Sądu Rejonowego w Tczewie.
 1. Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków.
 2. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).
REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułKrzysztof „Puma”Piasecki & Adam Wendt – Zaduszki Jazzowe w CKiS
Następny artykułZmiany w komunikacji miejskiej – 31 października i 1 listopada