Porządek obrad sesji  Rady Miejskiej na dzień 27 sierpnia 2020 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Tczewie:

Część pierwsza:

 1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 2. Sprawdzenie obecności radnych.
 3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 25 czerwca i 16 lipca 2020 r.      
 5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za lipiec i sierpień  2020 r.
 6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 25 czerwca do 26 sierpnia 2020 r.

Część druga:

 1. Przedstawienie protokołu nr 2/2020 z kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w Szkole Podstawowej Nr 11 w Tczewie dotyczącej funkcjonowania szkoły w latach 2018-2019.
 2. Wybór ławników do sądów powszechnych – wybory uzupełniające na okres kadencji 2020-2023 do Sądu Rejonowego w Tczewie: a) wystąpienie przewodniczącego zespołu ds. zaopiniowania kandydatów, b) wybór Komisji Skrutacyjnej – podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji  Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru ławników do sądów powszechnych i ustalenia regulaminu tajnego głosowania–wybory uzupełniające do Sądu Rejonowego w Tczewie, c) głosowanie tajne.
 3. Raport z Monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji  Miasta Tczewa na lata 2016-2030.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych – wybory uzupełniające do Sądu Rejonowego w Tczewie,
  • określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Miejska Tczew oraz warunków i zasad korzystania z nich przez przewoźników i operatorów wraz ze stawkami opłat,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności oraz zasad zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze, 
  • określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie w roku szkolnym 2021/2022,
  • przejęcia na własność Gminy Miejskiej Tczew porzuconego pojazdu marki Honda Accord nr rej. FZA97VK, nr VIN SHHCF 15200U003963,
  • przejęcia na własność Gminy Miejskiej Tczew porzuconego pojazdu marki Audi 80 nr rej. GTC71PT, nr VIN WAUZZZ8CZRA058191,
  • przejęcia na własność Gminy Miejskiej Tczew porzuconego pojazdu marki Renault Chamade nr rej. GTC49KT, nr VIN VF1L5370503146015,
  • zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Tczew przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Tczew,
  • przyjęcia do realizacji ,,Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Tczewa”,
  • skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 3 lipca 2020r.,
  • skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 8 lipca 2020r.,
  • skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 28 lipca 2020r.,
  • skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 lipca 2020r.
 5. Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków.
 6. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).
REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykuł1 września – początek roku szkolnego
Następny artykuł1 września – 81.rocznica wybuchu wojny