Transmisja na żywo

Porządek obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień 25 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00 w Tczewie

 1. Część pierwsza:
 2. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 3. Sprawdzenie obecności radnych.
 4. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 czerwca 2022 r.
 6. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za lipiec i sierpień 2022 r.
 7. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 30 czerwca do 24 sierpnia 2022r.
 1. Część druga:
 2. Informacja z realizacji interpelacji radnych za I półrocze 2022 rok.
 • Podjęcie uchwał w sprawie:
  • określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie w roku szkolnym 2022/2023,
  •  zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew,
  • uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa,
  • uchylająca w części uchwałę w sprawie przyznania dzierżawcy nieruchomości gruntowej położonej w Tczewie przy ul. Piotrowo 4, zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, pierwszeństwo w jej nabyciu,
  • uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, z przeznaczeniem na cele usługowe oraz uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, oddanej w użytkowanie wieczyste, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, na rzecz użytkownika wieczystego,
  • nadania nazwy skwerowi,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego,
  • zmian w budżecie miasta Tczewa na 2022 rok,
  •  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej  miasta Tczewa na lata 2022-2034,
 • Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków.
 • Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).
REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułTczewski Cross Rowerowy – zapisy do 28 sierpnia
Następny artykułWrześniowe Targowisko