Transmisja na żywo:

Porządek obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień 28 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00 w Tczewie:

 1. Część pierwsza:
 2. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 3. Sprawdzenie obecności radnych.
 4. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 marca 2022 r.
 6. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c kwiecień 2022 r.
 7. Informacja z interpelacji  zgłoszonych przez radnych w okresie od 31 marca                    do 27 kwietnia 2022 r.
 1. Część druga:
 • Sprawozdanie z działalności MOPS za 2021 rok.
 • Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Gminy Miejskiej Tczew.
 • Sprawozdanie za rok 2021 z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Tczewa na lata 2021 – 2025.
 • Roczny raport z monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tczewa na lata 2016 – 2030.
 • Raport okresowy z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Tczewa,
 • Informacja z przebiegu „Nieobozowej Akcji Zima 2022”.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1.  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego,
  1. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków   zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa,
  1. zmian w budżecie miasta Tczewa na 2022 r.,
  1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2022-2035.
 1. Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków.
 2. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).
REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułTczewskie Wieczory Organowe – 8 maja w CKiS
Następny artykułSztuka w kamienicy – gleria prac Henryka Kudzio