Transmisja na żywo:

Porządek obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Tczewie na 31 marca  2022 r. o godz. 10.00 w Tczewie

Część pierwsza:

 1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 2. Sprawdzenie obecności radnych.
 3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 24 lutego i 8 marca 2022 r.
 5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za  marzec 2022 r.
 6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 24 lutego do 30 marca 2022 r.

Część druga:

 1. Sprawozdanie z wykonania planu pracy Pracowni Edukacji Ekologicznej za rok 2021 wraz z informacją na temat selektywnej zbiórki odpadów zorganizowanej w szkołach.
 2. Sprawozdanie dotyczące zakresu umorzonych należności i udzielonych ulg w związku z Uchwałą nr XVIII/153/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania i udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych przypadających Gminie miejskiej Tczew za okres stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.
 3. Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2021rok.
 4. Sprawozdanie za 2021 rok z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023.
 5. Informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych przez TCSiR w 2021 r.
 6. Informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych przez MBP, CKiS oraz Fabrykę Sztuk w 2021 r.

Podjęcie uchwał w sprawie:

 1.  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingów stanowiących   własność Gminy Miejskiej Tczew zlokalizowanych poza pasami drogowymi dróg publicznych,
 2.  ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miejskiej Tczew oraz ustalenia wysokości stawek opłat za postój, wysokości opłaty dodatkowej  i sposobu ich pobierania, 
 3.  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Tczew w 2022 r.
 4.  ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej  w Tczewie,
 5.  przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022,
 6.  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania   i  odpłatności za usługi opiekuńcze,
 7.  zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2022,
 8.  przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa,
 9.  zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Towarzystwie Budownictwa Społecznego z siedzibą w Tczewie,
 10. zmian w budżecie miasta Tczewa na 2022 r.,
 11. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2022-2035,
 12. wyrażenia zgody na likwidację „czerwonej gwiazdy” jako symbolu totalitaryzmu   umieszczonego na obelisku przy ulicy 30 Stycznia w Tczewie.

Po uchwałach:

 1. Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków
 2. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.)
REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułSpotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dzieci w Bibliotece na Czyżykowie
Następny artykułProjekty obywatelskie po formalnej ocenie – wszystkie pozytywne