W związku z możliwością udziału uczniów, od 25 maja 2020 roku, w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, w placówkach zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńczo – wychowawcze (świetlicowe).

 • W okresie od 25 maja 2020 r. do 7 czerwca 2020 r. zajęcia edukacyjne nadal będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 • Wznowienie zajęć opiekuńczych nastąpi z uwzględnieniem przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych  MZ, GIS i MEN.
 • Propozycja opieki świetlicowej skierowana jest do rodziców,  którzy ze względu na obowiązki zawodowe nie są w stanie zapewnić opieki swoim dzieciom.
 • Udział dzieci w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych nie zwalnia go z realizacji podstawy programowej, realizowanej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 • Rodzice dzieci poniżej ósmego roku życia, którzy nie zdecydują się na udział dzieci w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych, nadal zachowują prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Dziecko zapisane na zajęcia opiekuńcze:

 1. Jest zdrowe – nie ma kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ,
 2. W ciągu ostatnich 14 dni nie miało  kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby (kaszel, katar, podwyższona temperatura),
 3. Przyprowadzane/odbierane jest  wyłącznie przez osoby zdrowe.
 4. Przychodzi na zajęcia w godzinach zadeklarowanych przez rodzica,
 5. Nie zabiera ze sobą niepotrzebnych przedmiotów,
 6. Posiada własne przybory, którymi  nie powinno wymieniać się.

Zasady organizacji zajęć:

 1. Zajęcia prowadzone będą w wyznaczonej sali.
 2. Liczebność grupy jest ograniczona do 12 osób. Zaleca się tworzenie stałych grup z wyznaczonym nauczycielem.
 3. Godziny pracy świetlicy ustalone będą na podstawie informacji zebranych od rodziców, nie dłużej jednak niż od 6.30 do 16.00.
 4. Jeżeli dziecko będzie sygnalizowało niepokojące objawy, będzie odizolowane w  odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, po czym niezwłocznie nastąpi  powiadomienie rodziców  w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 5. W sali odległość pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynosi min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 6. Ograniczono ilość zabawek tylko do tych, które można poddać dezynfekcji.
 7. Korzystanie ze stołówki szkolnej będzie odbywało się na podstawie deklaracji rodzica oraz dokonaniu płatności.
 8. Posiłki wydawane będą w stołówce szkolnej z zachowaniem reżimu sanitarnego. W zależności od liczby chętnych dyrektor wprowadzi zmianowość w ich wydawaniu, aby przeprowadzić dezynfekcję blatów i krzeseł po każdej grupie.
 9. Zajęcia organizowane będą z ograniczeniem aktywność sprzyjającej bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 10. Nie będą organizowane żadne wyjścia poza teren szkoły.
 11. Przerwy organizowane są w taki sposób, aby grupy nie stykały się oraz z zachowaniem dystansu między uczniami.
 12. Sprzęt wykorzystywany na placu zabaw i boisku będzie dezynfekowany po zakończeniu zajęć każdej grupy.
 13. W razie wystąpienia zakażenia COVID-19  dyrektor wdroży przygotowaną procedurę uwzględniającą zalecenia GIS i MZ.

 REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułSesja Rady Miejskiej – 28 maja
Następny artykułPrzetarg na III etap Wiślanej Trasy Rowerowej