Pomorski Fundusz Pożyczkowy rozszerzył swoją ofertę o nowe pożyczki skierowane do pomorskich przedsiębiorstw. W wyniku umów zawartych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Pomorskiem Funduszem Rozwoju sp. z o.o. został rozpoczęty nabór wniosków na pożyczki finansowane ze środków unijnych oraz środków Województwa Pomorskiego. 

Pożyczka na Odbudowę Biznesu

Dla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego.

O jaką pożyczkę można się starać?

Pożyczka na Odbudowę Biznesu dostępna od 300 tys. zł do 1 mln zł, na okres do 84 m-cy, w tym do 6 m-cy karencji w spłacie kapitału.  Wkład własny pożyczkobiorcy nie jest wymagany.

Na co?

Ze środków pożyczki mogą być finansowane przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa pomorskiego, związane z wdrażaniem rozwiązań m.in. cyfryzacyjnych lub ekoefektywnych, a także ukierunkowanych na inwestycje rozwojowe, w obszarze działalności przedsiębiorstwa, obejmujące m.in.

 1. zakup środków trwałych i produkcji, wartości niematerialnych i prawnych,
 2. modernizację środków trwałych i produkcji, wyposażenia i pomieszczeń wykorzystywanych w działalności,
 3. adaptację nowych pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie działalności,
 4. wyposażenie nowych lub doposażenie istniejących stanowisk pracy,
 5. doradztwo w zakresie wyżej wymienionych działań,
 6. inne związane z ekologiczną i cyfrową odbudową gospodarki, w tym np. ograniczające oddziaływanie na środowisko, dążące do niskoemisyjności, wprowadzające transformację cyfrową,
 7. zdolność do rozszerzania działalności o nowe produkty i usługi,
 8. zwiększenie produktywności m.in. poprzez wdrażanie nowych lub zmianę dotychczasowych rozwiązań produkcyjnych, a także zmiany w zakresie świadczenia usług,
 9. zakup maszyn i sprzętu lub rozbudowa zaplecza.

Z pożyczki możliwe jest finansowanie wydatków inwestycyjnych, a także kapitału obrotowego bezpośrednio związanego z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego (maksymalnie do wysokości 15% kwoty udzielonej pożyczki).

Jaki jest koszt Pożyczki na Odbudowę Biznesu?

Pożyczka oprocentowana jest:

 • na zasadach rynkowych – od 6,41% w zależności od ratingu oraz poziomu zabezpieczeń;
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, w obszarach preferencji – 5,81%

Obszary preferencji – projekty z zakresy cyfryzacji i ekoefektywności, przy czym:

 • przez cyfryzację należy rozumieć rozwój infrastruktury łączności cyfrowej oraz rozwiązań w zakresie e-usług poprzez wykorzystanie technologii cyfrowej, a także wzrost kompetencji cyfrowych społeczeństwa, zastosowanie przełomowych technologii cyfrowych w gospodarce, poprawę w obszarze cyberbezpieczeństwa;
 • przez ekoefektywność należy rozumieć wszelkie działania zmierzające do osiągnięcia neutralności klimatycznej i zrównoważonego rozwoju, w formie inwestycji wspierających zieloną transformację gospodarki, inwestycje w innowacyjne technologie ograniczające emisje i przyczyniające się do zmniejszenia wpływu na środowisko, a także inwestycje zmierzające do rozwoju elektromobilności z wykorzystaniem energii odnawialnej i paliw alternatywnych.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji związanych z udostępnianiem oraz obsługą Pożyczki na Odbudowę Biznesu. Pożyczka dostępna jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i EFRR dzięki dofinansowaniu w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Fundusz przyjmuje wnioski zarówno w formie tradycyjnej jak również online. Informacje o projekcie dostępne są w zakładce projekty. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami znajdującymi się w zakładce oferta.

Pożyczka inwestycyjna II 

Dla kogo?

Mikro i małe przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego.

O jaką pożyczkę można się starać?

Pożyczka inwestycyjnej II dostępna do 500.000 zł, na okres do 84 m-c, w tym do 6 m-c karencji w spłacie kapitału.  Wkład własny pożyczkobiorcy nie jest wymagany.

Na co?

Ze środków pożyczki mogą być finansowane inwestycje realizowane na terenie województwa pomorskiego związane z:

 • poprawą potencjału konkurencyjnego,
 • poprawą zdolności do rozszerzania działalności o nowe produkty i usługi,
 • zwiększeniem produktywności,
 • koniecznością dostosowania prowadzonej działalności do ograniczeń w utrzymaniu kontaktów bezpośrednich.

Wyżej wskazane cele realizowane są poprzez inwestycje związane m.in. z:

 1. wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych;
 2. unowocześnieniem wyposażenia przedsiębiorstwa;
 3. modernizacją środków produkcji;
 4. adaptacją pomieszczeń wykorzystywanych w działalności;
 5. wyposażeniem nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy;
 6. uruchomieniem lub wzmocnieniem świadczenia usług online, dostosowaniem miejsc pacy do możliwości pracy zdalnej;
 7. rozszerzeniem lub zmianą profilu działalności w odpowiedzi na sytuację epidemiczną.

Z pożyczki możliwe jest finansowanie wydatków inwestycyjnych, a także kapitału obrotowego bezpośrednio związanego z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego (maksymalnie do wysokości 25% kwoty udzielonej pożyczki).

Jaki jest koszt Pożyczki inwestycyjnej II?

Pożyczka oprocentowana jest na zasadach rynkowych. Nominalne oprocentowanie w skali roku na warunkach rynkowych wynosi od 6,41%.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji związanych z udostępnianiem oraz obsługą Pożyczki inwestycyjnej II. Pożyczka dostępna jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+. Fundusz przyjmuje wnioski zarówno w formie tradycyjnej jak również online. Informacje o projekcie dostępne są w zakładce projekty. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami znajdującymi się w zakładce oferta.

Pożyczka Ogólnorozwojowa II

Informujemy, że Pomorski Fundusz Pożyczkowy rozpoczął nabór wniosków na Pożyczkę Ogólnorozwojową II dostępną z Projektu finansowanego ze środków Województwa Pomorskiego. Poniżej najważniejsze parametry pożyczki.

Dla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące lub rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczą na obszarze województwa pomorskiego.

O jaką pożyczkę można się starać?

Maksymalna kwota pożyczki to 1,5 mln zł z okresem spłaty do 84 miesięcy (okres spłaty zależy od wysokości pożyczki). Możliwa jest Karencja w spłacie kapitału – do 6 m-cy. Wkład własny pożyczkobiorcy nie jest wymagany.

Na co?

Ze środków pożyczki finansować można przedsięwzięcia gospodarcze o charakterze ogólnorozwojowym realizowane na terenie województwa pomorskiego. Realizowane przedsięwzięcie może dotyczyć wydatków:

 • inwestycyjnych – w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne lub wyposażenie;
 • inwestycyjno-obrotowych – powiązane z rozwojem działalności gospodarczej;
 • obrotowych – tj. wszelkiego rodzaju wydatki, jakie musi ponieść Pożyczkobiorca w celu sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Jaki jest koszt Pożyczki Ogólnorozwojowej II?

Pożyczka oprocentowana jest na zasadach rynkowych. Roczne oprocentowanie nominalne wynosi od 6,41% i jest stałe w całym okresie kredytowania. Ostateczna wysokość oprocentowania uzależniona jest od ratingu przedsiębiorstwa i proponowanych zabezpieczeń.

Prowizja za udzielenie pożyczki wynosi od 1,9% do 2,9%; wysokość prowizji uzależniona jest od typu udzielanej pożyczki.

Zapraszamy do składania wniosków!

Dom Przedsiębiorcy w Tczewie – I piętro pok. 12
Czynne: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 14:30
tel. kom. 607 927 167
e-mail: nlangowska@pfp.gda.pl

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułSpis źródeł ciepła – złóż deklarację!
Następny artykułTwórcze spotkania w CKiS – „Morskie inspiracje”