Szczegóły zamówienia

Tryb: Przetarg nieograniczony

Typ: Usługa

Typ zamówienia: Postępowania w trybach otwartych

Przedmiot zamówienia

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udostępnienie serwera oraz urządzeń kopiująco-drukujących dla zapewnienia środowiska wydruku w Urzędzie Miejskim w Tczewie
Numer referencyjny: BZP.271.3.19.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie przez Wykonawcę w okresie od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2022 r.* w pomieszczeniach znajdujących się w kilku budynkach Zamawiającego jednego serwera, laserowych, wielofunkcyjnych (drukarka, kopiarka, skaner, faks), monochromatycznych oraz kolorowych urządzeń kopiująco-drukujących, zwanych dalej URZĄDZENIAMI, wraz z zakupem wsparcia technicznego od producenta oprogramowania Papercut i wykorzystywanych urządzeń tzw. Maintenance od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. PaperCut, do zarządzania i monitorowania środowiska wydruku, zwanego dalej PAPERCUT lub OPROGRAMOWANIEM, a także wykonywanie całkowitej obsługi serwisowej wszystkich URZĄDZEŃ w ww. okresie oraz dostarczanie materiałów eksploatacyjnych w celu zapewnienia ciągłości zadań wydruku. Zamówienie obejmuje także zainstalowanie i poprawne uruchomienie czytników kart we wszystkich urządzeniach objętych tym zamówieniem, zwanych dalej CZYTNIKAMI, oraz uruchomienie kart użytkowników, którzy do tej pory kart zbliżeniowych nie używali. Zamówienie nie obejmuje dostawy kart. W ww. okresie Wykonawca udostępnia Zamawiającemu URZĄDZENIA, CZYTNIKI na zasadzie najmu, użyczenia lub w innej formie, do odpłatnego używania w celach do jakich są przeznaczone, bez obowiązku zakupienia na własność Zamawiającego URZĄDZEŃ i CZYTNIKÓW, z wyjątkiem rozszerzenia OPROGRAMOWANIA, które przechodzi na własność Zamawiającego. Udostępnione URZĄDZENIA muszą być jednakowe (w zakresie ich TYPU, zgodnie z listą wymaganych urządzeń – punkt 3.1.14 Opisu przedmiotu zamówienia SIWZ) i posiadać wymagane funkcje i parametry techniczne wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający informuje, że dostarczone i zainstalowane urządzenia muszą być w pełni kompatybilne z licencją posiadaną przez Zamawiającego. Zamawiający posiada licencję na urządzenia tzw. Embeded w programie Papercut dla urządzeń SHARP ilość 5 szt. oraz Lexmark ilość 35 szt. Zamawiający nie dopuszcza wdrożenia nowego (innego) oprogramowania. * Zamawiający przyjmuje rozpoczęcie świadczenia usługi z pierwszym dniem pracującym od dnia 01.01.2020 r. tj. 02.01.2020 r. 2. Zadania Wykonawcy: Wykonawca oddaje Zamawiającemu w odpłatne użytkowanie na okres trwania umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy: 1) wielofunkcyjne monochromatyczne urządzenia kopiująco-drukujące, zwane dalej łącznie ,,URZĄDZENIAMI’’ (zgodne z parametrami i typem urządzeń określonych w Opisie przedmiotu zamówienia), 2) kompatybilne, wewnętrzne czytniki kart zwane dalej łącznie ,,CZYTNIKAMI’’, które podlegają zainstalowaniu przez Wykonawcę w URZĄDZENIACH (jeżeli nie są wbudowane fabrycznie), 3) licencje na oprogramowanie PAPERCUT, w zakresie kontynuacyjnego rozszerzenia, zwane dalej PaperCut lub ,,OPROGRAMOWANIEM’’ (zgodne z pkt 3.1.13 Opisu przedmiotu zamówienia SIWZ), 4) zakup wsparcia technicznego u producenta oprogramowania PAPERCUT, w zakresie kontynuacyjnego wsparcia technicznego tzw. Maintenance rozszerzenia, zwane dalej PaperCut lub ,,OPROGRAMOWANIEM’’, 5) maszyny serwera, na której zainstalowany będzie system wydruku. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Załączono pliki

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułOdbiór odpadów komunalnych z Gminy Miejskiej Tczew, jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury w 2020 roku
Następny artykułModernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Południowej i Pomorskiej w Tczewie