Informacje o inwestycji

Typ oferty:Greenfield
Rodzaj transakcji:Sprzedaż
Przeznaczenie w MPZP:Usługowe
Powierzchnia:4315 m2
Adres:83-110 Tczew, ul. Tczewskich Saperów
Cena wywoławcza:2 440 000,00 zł
Wolna od obciążeń:tak

Media

internet, kanalizacja, gaz, prąd, telefon, woda

Opis Nieruchomości

Nieruchomość zlokalizowana na terenie zurbanizowanym, w niewielkiej odległości od centrum miasta, na terenach po byłej jednostce wojskowej, w sąsiedztwie terenów niezagospodarowanych, nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, obiektów szkolnych i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Działka niezabudowana i niezagospodarowana, porośnięta niską zielenią nieurządzoną, a także krzewami i drzewami – za ich usunięcie pobiera się opłatę w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody i aktach wykonawczych. Kształt działki zbliżony do prostokąta, teren o konfiguracji zróżnicowanej, lekko pochyły, miejscami strome zbocza. Przez nieruchomość przebiega sieć uzbrojenia technicznego: ciepłownicza, gazowa i kanalizacji sanitarnej. Warunki techniczne podłączenia mediów do sieci oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej i z płyt betonowych. Urządzenie zjazdu własnym staraniem i na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości, po uprzednim uzgodnieniu planowanego zamierzenia inwestycyjnego z Miejskim Zarządem Dróg w Tczewie. Na podstawie opinii Miejskiego Zarządu Dróg w Tczewie w 2022 roku planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej budowy nowej ulicy Tczewskich Saperów w nowym przebiegu.

Przeznaczenie Nieruchomości

Działka nr 422/1 według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Nowego Centrum Usługowego przy
ul. Wojska Polskiego w Tczewie, zatwierdzonego Uchwałą Nr IX/67/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 sierpnia 2015 r. (Dz.
Urz. Woj. Pom. poz. 3405 z dnia 17 listopada 2015 r.) zapisana jest w obrębie terenu oznaczonego na rysunku Planu symbolem 4.U,
stanowiącego teren zabudowy usługowej.
Dla terenu 4.U ustala się przeznaczenie: funkcje usług centrotwórczych jako dominujące, z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej
wielorodzinnej, parkingów, garaży wbudowanych, zieleni urządzonej, elementów małej architektury, sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej.
Nie dopuszcza się lokalizacji funkcji innych niż wyżej wymienione.
W dniu 31 marca 2016 r. Rada Miejska w Tczewie podjęła Uchwałę Nr XVII/138/2016 o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji w mieście Tczewie (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 1623 z dn. 27 kwietnia 2016 r.). Teren przedmiotowej
nieruchomości nie jest położony w obszarze zdegradowanym i nie jest objęty obszarem rewitalizacji. W uchwale nie ustanowiono
prawa pierwokupu w obszarze rewitalizacji, o którym mowa w art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji(t.j. Dz.U. z 2021 poz. 485).
Należy zapoznać się z ustaleniami zawartymi w tekście i na rysunku Planu – informacje dotyczące planu zagospodarowania można
uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tczewie, Pl. Piłsudskiego 1, Biuro Planowania Przestrzennego, tel. 58 77-59-311, 58 77-59-363 lub
58 77-59-344, a także na stronie internetowej http://mtczew.e-mapa.net/.

Obciążenia i zobowiązania

Obciążenia: brak
Zobowiązania:
1. Na działce mogą znajdować się nieopisane przez gestorów i niewykazane na mapie sieci i przyłącza, a także strefy ochronne sieci
zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci, przyłączy lub stref ochronnych we
własnym zakresie i na własny koszt, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia
tych sieci, przyłączy lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. W przypadku zachowania
istniejącego uzbrojenia nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci w celu dokonywania
remontów, napraw, konserwacji lub modernizacji, usuwania awarii oraz do zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci w uzgodnieniu
z gestorami tych sieci. Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży, sporządzonej w formie aktu notarialnego, że jest świadomy powyższego faktu i zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Tczew wszelkich roszczeń z tego tytułu oraz że znany jest mu przebieg przyłączy i sieci oraz że ewentualne ograniczenia sposobu korzystania z działki, wynikające z lokalizacji przyłączy, przebiegu sieci i stref ochronnych sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie będą podstawą do
wysuwania żadnych roszczeń w stosunku do Gminy Miejskiej Tczew.
2. Gmina Miejska Tczew nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo – wodnych, występowania w gruncie zbywanej
nieruchomości ewentualnych zanieczyszczeń oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po ewentualnych
konstrukcjach budowlanych. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania
we własnym zakresie i na własny koszt. Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży, sporządzonej w formie aktu notarialnego, że jest świadomy powyższego faktu, zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Tczew wszelkich roszczeń z tego tytułu oraz że zna i akceptuje stan techniczny i prawny nieruchomości.
3. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do sprawdzenia czy przedmiotowa nieruchomość odpowiada jego planowanym
zamierzeniom inwestycyjnym, w szczególności pod kątem zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
warunków gruntowo-wodnych oraz geotechnicznych nieruchomości.Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży, sporządzonej w formie aktu notarialnego, że jest świadomy powyższego faktu i zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Tczew wszelkich roszczeń z tego tytułu.
4. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej.
Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży, sporządzonej w formie
aktu notarialnego, że jest świadomy powyższego faktu i że nie będzie występował z roszczeniami z tytułu ewentualnej niezgodności
w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeśli po jej sprzedaży w wyniku
pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jej
oznaczenie we wskazanych wyżej dokumentach.
5. Na gruncie zbywanej nieruchomości mogą się znajdować ewentualne nieczystości w związku z faktem, iż teren działki nie jest
w pełni ogrodzony. Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży, sporządzonej w formie aktu notarialnego, że jest świadomy powyższego faktu i zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Tczew wszelkich roszczeń z tego tytułu.
6. Niezależnie od podanych w ogłoszeniu o przetargu informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem
prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością
zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży
w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży, sporządzonej w formie
aktu notarialnego, że jest świadomy powyższego faktu i zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Tczew wszelkich roszczeń z tego tytułu.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2022 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Tczewie (Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1,I piętro, sala nr 20).

Osoba przystępująca do przetargu powinna wpłacić podaną wyżej wysokość wadium na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie PeKaO
SA I Oddział Gdańsk 68 1240 1242 1111 0010 0225 0598. Wadium w pieniądzu ze wskazanym numerem ewidencyjnym działki oraz
imieniem i nazwiskiem lub nazwą osoby, na rzecz której następuje wpłata, musi wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego
w Tczewie najpóźniej do dnia 14 czerwca 2022 r.

Położenie

Nazwa lokalizacji

Tczewskich Saperów

Miasto / Gmina

Gmina Miejska Tczew

Powiat

tczewski

Województwo

pomorskie

Charakterystyka działki

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]

Bp

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych(T/N)

N

Odpady znajdujące się na terenie (T/N)

N

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)

N

Przeszkody podziemne (T/N)

Sieć uzbrojenia technicznego

Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)

T

Opis przeszkód występujących na powierzchni terenu

drzewa, krzewy

Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)

N

Budynki i zabudowania na terenie (T/N)

N

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie (T/N)

T

Gaz na terenie (T/N)

T

Woda na terenie (T/N)

T

Kanalizacja na terenie (T/N)

T

Odprowadzenie wód deszczowych na terenie(T/N)

T

Telefony (T/N)

T

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

0.4315

Cena

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając VAT

500

Informacje dotyczące nieruchomości

Własciciel / właściciele

Gmina Miejska Tczew

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)

T

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

zabudowa usługowa centrotwórcza

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)

droga asfaltowa

Autostrada / droga krajowa [km]

7km – A1, 100 m- droga krajowa nr 91

Kolej [km]

600 m

Bocznica kolejowa [km]

600 m

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

40 km – Gdańsk Rębiechowo

Najbliższe miasto wojewódzkie [km]

30 km- Gdańsk

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułDomena *.tczew.pl za darmo
Następny artykułZwolnienie w podatku od nieruchomości dla nowych inwestycji